Kursa kods VadZ1020

Kredītpunkti 3

Menedžments

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2130, Ekonomikas teorija

Psih4001, Vadības psiholoģija

Soci2036, Socioloģija

Kursa anotācija

Students iegūst pamatzināšanas par dažādu organizāciju vadīšanas un pārveides procesiem, par vadītāja darbu un tā nozīmi organizāciju kvalitatīvā un rezultatīvā darbā un par dažādu menedžmenta pieeju pielietojumu realizējot menedžmenta funkcijas organizācijās.

Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošajiem izpratni par menedžmenta procesu un funkcijām uzņēmumos un organizācijās

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Zināšanas par organizācijas vadīšanas principiem – pārbaudes darbi, pastāvīgais darbs, diskusijas
2. Konceptuālas zināšanas par vadīšanas funkciju darbību un noteikumiem - pārbaudes darbi, pastāvīgais darbs, diskusijas
Profesionālās prasmes:
3. Spēj izprast organizācijas iekšējos un ārējos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām – pārbaudes darbi, pastāvīgais darbs, diskusijas.
4. Prot strādāt komandā, grupā un individuāli un efektīvi plānot un organizēt savu darbu – pārbaudes darbi, pastāvīgais darbs.
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj patstāvīgi plānot un strukturēt mācīšanos - pārbaudes darbi, pastāvīgais darbs
2. Spēj sadarboties un komunicēt – diskusijas.
Kompetence:
1. Spēj risināt problēmas un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijai - pārbaudes darbi, pastāvīgais darbs

2. Spēj variēt ar vadības stiliem efektīvas organizācijas darbības nodrošināšanai – diskusijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Menedžmenta būtība un īpatnības dažādās nozarēs un jomās. (Lekcija – 1h, seminārs – 1h)
2. Menedžmenta hierarhija un menedžeru līmeņi. Menedžera loma un viņa rīcība organizācijā. (Lekcija – 1h, seminārs – 1h)
3. Menedžmenta teorijas un to pielietojums praksē Diskusijas par menedžmenta teoriju galvenajām atziņām un to praktisku pielietojumu mūsdienu uzņēmumos. (Lekcija – 1h, seminārs – 1h)
4. Cilvēku uzvedības teorijas un to pielietojums praksē. Informāciju un komunikāciju tehnikas attīstības ietekme uz menedžmenta pieeju attīstību. (Lekcija – 1h, seminārs – 1h)
5. Pasaules menedžmenta virzieni. Tendences, kas ietekmējušas mūsdienu menedžmentu. Diskusija par pasaules menedžmenta virzieniem. (Lekcija – 1h, seminārs -1h)
6. Organizācija. Organizācijas vides izpratne. Organizācija kā sistēma. (Lekcija – 2h, seminārs – 2h)
7. Vadītājs un autoritāte. Līderis organizācijā. Vadības stili. Diskusija. Vadīšanas stilu analīze. (Lekcija – 1h, seminārs– 1h)
8. Vara tās izpausmes veidi. Manipulēšana. Konfliktu risināšana. Varas izpausmes veidu analīze. (Lekcija – 1h, seminārs– 1h ,1. Pārbaudes darbs – 1h)
9. Komunikācijas procesi organizācijās.Komunikācijas sistēmas izveide organizācijā. Diskusija par komunikācijas kļūdām. (Lekcija – 1h, seminārs– 1h)
10. Plānošanas būtība. Stratēģiskā plānošana. Laika plānošana, darba plānošana, resursu plānošana.(Lekcija – 1h, seminārs– 1h)
11. Organizēšana un koordinēšana un kontroles kā menedžmenta funkcijas. Pilnvaru deleģēšana. Centralizācija un decentralizācija.Darbinieku kontrole (Lekcija – 1h, seminārs– 1h)
12. Motivācija un mūsdienu motivēšanas metodes. Darba motivēšanas analīze. Motivēšanas veidi r eālos uzņēmumos.(Lekcija – 1h, seminārs 1h)
13. Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Diskusija par lēmumu pieņemšanas metožu pielietojuma atšķirībām dažādās situācijās.(Lekcija – 1h, seminārs– 1h)

14. Pārmaiņu vadība. Kreatīvais menedžments. Situāciju analīze 2. pārbaudes darbs..(Lekcija – 1h, seminārs – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti divi pārbaudes darbi, , kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā un viens patstāvīgais darbs „Organizācijas analīze”, kas jāiesniedz norādītajā laikā drukātā veidā.

Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts 48 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās diviem pārbaudes darbiem (24 stundas), patstāvīgā darba sagatavošanai (24 stundas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
pārbaudes darbi– 12 punkti,
patstāvīgais darbs – 6 punkti,
aktivitāte diskusijās visa semestra laikā – 2 punkti.

Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums - 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1.1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 496 lpp
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 305 lpp
3. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006., 150 lpp

4. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijasizglītībasfonds, 2000., 254 lpp

Papildliteratūra

1. Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008., 83p
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization development Academy, 2008., 328 lpp
3. Cilvēku, zīmolu, mediju un cilvēku menedžments. Rakstu krājums. Pieejams: https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/#issue:642365
4. Business Performance Measurement : Theory and Practice / e-book, EBSCO data base, 2002 Pieejams: https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/business-performance-measurement-andy-neely-%28ed-%29.pdf

5. EšenvaldeI. PārmaiņuvadībaRīga: JāņaRozesApgāds, 2007., 264lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
2. Kapitāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
3. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnālsPieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/

4. Journal of Management and Strategy. ISSN 1923-3965 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jms

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts bakalaura studiju programmā Pārtikas kvalitāte un inovācijas; otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Pārtikas produktu tehnoloģija kā brīvās izvēles studiju kurss, kā brīvās izvēles kurss visām LLU bakalaura studiju programmās saskaņā ar studiju plāniem un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana.