Kursa kods TraZ4036

Kredītpunkti 1

Autoceļi un satiksmes vadība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa darba ietvaros studenti analizē izvēlēto ceļa posmu un pārstrādā to atbilstoši mūsdienu prasībām. Darbs tiek izpildīts izmantojot lekciju kursā iegūtās zināšanas par autoceļu segu tipiem un konstrukciju, autoceļu aprīkojumu, uzturēšanas un remonta darbiem, satiksmes drošību, automobiļa vadītāja darba psihofizioloģijas pamatiem, transporta plūsmu teorijas pamatiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina ceļu uzbūvi un projektēšanu, kā arī satiksmes organizāciju.
• Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par autoceļu projektēšanas un satiksmes organizācijas aktuāliem jautājumiem.
• Spēj definēt un analizēt ceļu uzbūves un satiksmes kontroles problēmas, pamatot pieņemtos lēmumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar kursa darba ietvaros izstrādājamo/pārstrādājamo ceļa posmu, plāna izveide. (2 h)
2. Transporta plūsmas uzskaite. (2 h)
3. Transporta plūsmas analīze. (2 h)
4. Transportlīdzekļu skaita pieauguma prognoze. (2 h)
5. Ceļa šķērsprofila analīze. (2 h)
6. Ceļa garenprofila analīze. (2 h)
7. Autoceļa plāna, profila, pārejas līkņu aprēķins. (2 h)
8. Autoceļa segas izvēle, paredzamie bojājumu veidi, ceļa uzturēšanas darbi. (2 h)
9. Sadales, sabiedriskā transporta joslas. (2 h)
10. Kustības organizācijas tehnisko līdzekļu pielietošanas iespēju apsvēršana. (2 h)
11. Gājēju un veloceliņu pielietošanas iespēju apsvēršana. (2 h)
12. Transporta vadības centrs, tā nepieciešamība. (2 h)
13. Satiksmes vadības līmeņa izvēle automatizētās sistēmas vadības ietvaros. (2 h)
14. Inteliģento transporta sistēmu pielietošanas iespēju analīze. (2 h)
15. Izveidotā ceļa posma analīze. (2 h)
16. Satiksmes simulācija ar datorprogrammu. (10 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Pārbaudes veids - kursa darbs (atzīme).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju materiālu analīze. Patstāvīga uzdoto kursa darba plāna punktu izpilde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darbs ar atzīmi.
Students sekmīgu atzīmi par kursa darbu var iegūt, ja kursa darba ietvaros ir apskatītas visas darba uzdevumā pieminētās tēmas.

Pamatliteratūra

1. Šmigins R. Autoceļi un satiksmes vadība. Jelgava: LLU, 2008. 100 lpp. 2. Mannering F.L., Washburn S.S. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis. Singapore: Wiley, 2013. 330 p. 3. Slinn M., Guest P., Matthews P. Traffic engineering design: principles and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 232 p. 4. Traffic simulation and data: validation methods and applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 245 p.

Papildliteratūra

1. Bidzāns J. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi. Rīgas Tehniskā universitāte. Ceļu un tiltu katedra. Rīga: RTU, 2007. 88 lpp. 2. Zemītis M. Autoceļu ekspluatācija. Rīga: RTU, 2007. 75 lpp. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/autocelu_ekpl.pdf 3. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by K. J. Button, D. A. Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 602 p.

Piezīmes

Obl: akademiskās bakalaura st. pr. Lauksaimniecības inženierzinātne (autotransports) pilna un nepilna laika studijās.