Code du cours Soci5014

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant56

Date de l'approbation du cours30.09.2020

Auteur du cours

author

Dace Kaufmane

Connaissances de base

PolZ5009,

Manuels

1. Attīstības plānošanas sistēmas likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=175748
2. Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/253919-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2014-2020-gadam
3. Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (NAP2027) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2021-2027-gadam-nap2027-
4. ES pieeja ilgtspējīgai attīstībai. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_lv
5. Politikas veidošanas rokasgrāmata. Pārresoru koordinācijas centrs. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf
6. Sustainable Development Goals. Pieejams: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
7. Faludi A. (ed). European Spatial Research and Planning. Lincoln Institute of Land Policy, 2008, ISBN 978-1-55844-177-4. Pieejams: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/european-spatial-research-and-planning-chp.pdf
8. Program Design & Development Resources, United Way, Toronto &York Region, 2016, 59 p. Pieejams: https://www.unitedwaygt.org/document.doc?id=538

Ouvrages supplémentaires

1. Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide: kolektīvā monogrāfija/ zin. red. AijaZobena. Rīga: LU Akadēmiskaisapgāds, 2018, 292 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
3. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi.lv [tiešsaiste] Piejams: https://likumi.lv/
Plānošanas reģionu sadarbības komisijas. [tiešsaiste] Piejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/pl_reg/?doc=13639