Код курса Soci5014

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента56

Дата утвеждения курса30.09.2020

Разработчик курса

author

Dace Kaufmane

Предварительные знания

PolZ5009,

Учебная литературa

1. Attīstības plānošanas sistēmas likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=175748
2. Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/253919-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2014-2020-gadam
3. Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (NAP2027) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2021-2027-gadam-nap2027-
4. ES pieeja ilgtspējīgai attīstībai. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_lv
5. Politikas veidošanas rokasgrāmata. Pārresoru koordinācijas centrs. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf
6. Sustainable Development Goals. Pieejams: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
7. Faludi A. (ed). European Spatial Research and Planning. Lincoln Institute of Land Policy, 2008, ISBN 978-1-55844-177-4. Pieejams: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/european-spatial-research-and-planning-chp.pdf
8. Program Design & Development Resources, United Way, Toronto &York Region, 2016, 59 p. Pieejams: https://www.unitedwaygt.org/document.doc?id=538

Дополнительная литература

1. Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide: kolektīvā monogrāfija/ zin. red. AijaZobena. Rīga: LU Akadēmiskaisapgāds, 2018, 292 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
3. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi.lv [tiešsaiste] Piejams: https://likumi.lv/
Plānošanas reģionu sadarbības komisijas. [tiešsaiste] Piejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/pl_reg/?doc=13639