Kursa kods Soci5014

Kredītpunkti 3

Attīstības programmas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PolZ5009, Sabiedrības pārvalde

Kursa anotācija

Maģistranti studiju kursā apgūst sistēmpieejas nozīmi attīstības programmu izstrādē un ilgtspējīgā plānošanā, apgūst dažādu attīstības programmu veidus uz izstrādes specifiku, realizēšanas uzraudzības nosacījumus. Tematu izklāsts tiek papildināts ar praktisku teritoriju attīstības programmu, organizāciju attīstības programmu un ar sabiedrības sociālo un ekonomisko sfēru saistīto attīstības plānu un attīstības programmu analīzi.
Studiju kursa apgūšanas mērķis: sniegt maģistrantiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas attīstības programmu analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas par sistēmpieeju un ilgtspēju attīstības plānošanā, zināšanas par attīstības programmu saturu, veidiem un reglamentējošo normatīvo bāzi un zināšanas par plānošanas metodēm un teorētiskajām pieejām. (Patstāvīgie darbi, prezentācijas, kontroldarbi)
Profesionālās prasmes - spēj izprast attīstības plānošanas sistēmas funkcionēšanas mehānismu un spēj veikt attīstības programmu analīzi sistēmpieejas, ilgtspējas un dažādu plānošanas pieeju kontekstā. (Patstāvīgie darbi, diskusijas, situāciju analīzes).
Vispārīgās prasmes - spēj plānot savu laiku uzdoto uzdevumu izpildē, spēj strādāt grupu darbos un diskutēt.( Patstāvīgie un grupu darbi, diskusijas, situāciju analīzes nodarbībās)
Kompetences - spēj kritiski analizēt attīstības programmas savu pētniecisko interešu kontekstā, izvērtēt un integrēt iegūtās zināšanas un prasmes par attīstības programmām organizāciju un sabiedrības procesu izpētē. (Patstāvīgie darbi, prezentācijas, kontroldarbi).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Sistēmpieeja plānošanā. (1 stunda)
2. Ilgtspējīga politika un ilgtspējīga darbība. (1. stunda)
3. Attīstības programmu veidi, saturs un realizēšana. (2 stundas)
4. Attīstības programmu izstrādes metodes. (1. stunda)
5. Stratēģiju izveides skolas. (2 stundas)
6. Sabiedrības līdzdalība un programmu izstrādi koordinējoešie nosacījumi Latvijā. (1. stunda)
Praktisko darbu un semināru saraksts (16 stundas)
1. Teritorija kā sarežģīta sistēma. Teritoriju attīstības programmas.(4stundas)
2. Organizāciju attīstības programmas. (4 stundas)
3. Tautsaimniecības nozaru attīstības programmas. (3 stundas)
4. Dažādu sabiedriskās dzīves sfēru attīstības programmas. (3 stundas)
5. Kontroldarbs (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Patstāvīgie darbi un prezentācijas paredzētajā laikā.- 60% no vērtējuma.
Kontroldarbs – 40% novērtējuma.
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi par teritoriju, organizāciju un tautsaimniecības nozaru attīstības programmu analīzi jāprezentē nodarbībās un plānotajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistrants sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgos darbus novērtē pēc uzdevumu izpildes atbilstības kvalitātes prasībām.

Obligātā literatūra

1. Attīstības plānošanas sistēmas likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=175748
2. Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/253919-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2014-2020-gadam
3. Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (NAP2027) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2021-2027-gadam-nap2027-
4. ES pieeja ilgtspējīgai attīstībai. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_lv
5. Politikas veidošanas rokasgrāmata. Pārresoru koordinācijas centrs. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf
6. Sustainable Development Goals. Pieejams: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
7. Faludi A. (ed). European Spatial Research and Planning. Lincoln Institute of Land Policy, 2008, ISBN 978-1-55844-177-4. Pieejams: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/european-spatial-research-and-planning-chp.pdf
8. Program Design & Development Resources, United Way, Toronto &York Region, 2016, 59 p. Pieejams: https://www.unitedwaygt.org/document.doc?id=538

Papildliteratūra

1. Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide: kolektīvā monogrāfija/ zin. red. AijaZobena. Rīga: LU Akadēmiskaisapgāds, 2018, 292 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
3. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi.lv [tiešsaiste] Piejams: https://likumi.lv/
Plānošanas reģionu sadarbības komisijas. [tiešsaiste] Piejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/pl_reg/?doc=13639

Piezīmes

Piezīmes (norāda studiju programmas(u) nosaukumu un līmeni, kurai kurss paredzēts) Obligātais studiju kurss iekļauts ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija.