Kurs-Code Soci5014

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Bestätigt am (Datum)30.09.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dace Kaufmane

Vorkenntnisse

PolZ5009,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Attīstības plānošanas sistēmas likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=175748
2. Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/253919-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2014-2020-gadam
3. Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (NAP2027) Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2021-2027-gadam-nap2027-
4. ES pieeja ilgtspējīgai attīstībai. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_lv
5. Politikas veidošanas rokasgrāmata. Pārresoru koordinācijas centrs. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf
6. Sustainable Development Goals. Pieejams: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
7. Faludi A. (ed). European Spatial Research and Planning. Lincoln Institute of Land Policy, 2008, ISBN 978-1-55844-177-4. Pieejams: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/european-spatial-research-and-planning-chp.pdf
8. Program Design & Development Resources, United Way, Toronto &York Region, 2016, 59 p. Pieejams: https://www.unitedwaygt.org/document.doc?id=538

Weiterfuhrende Literatur

1. Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide: kolektīvā monogrāfija/ zin. red. AijaZobena. Rīga: LU Akadēmiskaisapgāds, 2018, 292 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
3. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi.lv [tiešsaiste] Piejams: https://likumi.lv/
Plānošanas reģionu sadarbības komisijas. [tiešsaiste] Piejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/pl_reg/?doc=13639