Code du cours Soci3022

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours29.04.2014

Auteurs du cours

author

Signe Dobelniece

author

Jolanta Millere

Connaissances de base

Soci2010,

Manuels

1. Cilvēkdrošība Latvijā: riski un ietekmējošie faktori. Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 125 lpp.
2. Esping-Andersen G. (ed.). Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press, 2002. 244 p.
3. Comprehensive handbook of social work and social welfare. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008.
4. Pestieau P. The welfare state in the European Union :economic and social perspectives. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 169 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.-
2. Hartley D. Welfare Rights and Social Policy. Great Britain: Dorset Press, 2002. 255 p. (282. kabinets, pasn. J.Millere)
3. Sociālā atstumtība un sociālā iekļaušana :situācijas izvērtējums Latvijā : zinātnisko rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 149 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0391 Jaunumi sociālās likumdošanas jomā.
2. Sociālās politikas vadlīnijas. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : www.lm.gov.lv
3. Normatīvie akti pieejami. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 12.11.2011.] Pieejams : www. likumi.lv