Код курса Soci3022

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса29.04.2014

Разработчики курса

author

Signe Dobelniece

author

Jolanta Millere

Предварительные знания

Soci2010,

Учебная литературa

1. Cilvēkdrošība Latvijā: riski un ietekmējošie faktori. Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 125 lpp.
2. Esping-Andersen G. (ed.). Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press, 2002. 244 p.
3. Comprehensive handbook of social work and social welfare. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008.
4. Pestieau P. The welfare state in the European Union :economic and social perspectives. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 169 p.

Дополнительная литература

1. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.-
2. Hartley D. Welfare Rights and Social Policy. Great Britain: Dorset Press, 2002. 255 p. (282. kabinets, pasn. J.Millere)
3. Sociālā atstumtība un sociālā iekļaušana :situācijas izvērtējums Latvijā : zinātnisko rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 149 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0391 Jaunumi sociālās likumdošanas jomā.
2. Sociālās politikas vadlīnijas. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : www.lm.gov.lv
3. Normatīvie akti pieejami. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 12.11.2011.] Pieejams : www. likumi.lv