Kursa kods Soci3022

Kredītpunkti 6

Sociālā politika un likumdošana

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums29.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Signe Dobelniece

Dr. phil.

author doc.

Jolanta Millere

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci2010, Sociālās problēmas

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz vispusīgas teorētiskas zināšanas un izpratni par sociālo politiku, kā arī to ietekmējošajiem faktoriem. Studenti tiek iepazīstināti ar sociālās politikas normatīvo reglamentu un to realizējošo institūciju darbības pamatprincipiem. Studiju kursa ietvaros tek analizētas dažādas sociālās politikas sfēras, piemēram, sociālā aizsardzība bezdarba, vecuma un invaliditātes gadījumā. Studiju kursa ietvaros iek aplūkoti dažādi sociālā riska mazināšanas pasākumi, piemēram, atbalsts mājokļa, veselības un izglītības jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par sociālo politiku un to realizējošo mehānismu, ietverot gan valsts, gan pašvaldību sniegto atbalstu dažādu sociālo risku mazināšanai.
• Prasmes atlasīt nepieciešamos bibliogrāfijas avotus, tos studēt un izmantot mūsu valsts sociālās politikas jomu analīzes veikšanai. Prasmes analizēt sociālās politikas ietvaros īstenotos pasākumus atbilstoši sabiedrības sociālo grupu vajadzībām, kā arī orientēties sociālo politiku reglamentējošā normatīvo aktu klāstā.
• Kompetence patstāvīgi orientēties sociālās politikas jomās. Spēj teorētiski iegūtās zināšanas praktiski pielietot ar sociālo tiesību pārkākupiem saistītu problēmsituāciju risināšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sociālās politikas jēdziens, funkcijas, principi un vērtības.
2 Sociālās politikas vēsturiskā attīstība.
3 Sociālās politikas īstenošanas instrumenti: likumdošana un institucionālais aparāts.
4 Labklājības valsts modeļi.
5 Sociālās drošības pamatprincipi.
6 Sociālās apdrošināšanas sistēma.
7 Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi.
8 Sociālās iekļaušanas politika.
9 Imigrantu sociālā aizsardzība.
10 Ar bezdarbu saistītā sociālā aizsardzība.
11 Veselības aprūpes sistēmas raksturojums.
12 Ģimenes atbalsta politikas pamatprincipi.
13 Bērnu tiesību aizsardzības politika.
14 Ar mājokli saistītās atbalsta politikas pamatprincipi.
15 Dzimumu līdztiesība sociālās politikas kontekstā.
16 Sociālo politiku ietekmējošie faktori: demogrāfiskā situācija un globalizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Eksāmens tiek kārtots mutiski vai rakstiski. Kursa apgūšanas gaitā tiek uzdoti īsi kontroldarbi un patstāvīgie darbi. Nodarbību apmeklēšana ir obligāts nosacījums mācību kursa apgūšanai.

Obligātā literatūra

1. Cilvēkdrošība Latvijā: riski un ietekmējošie faktori. Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 125 lpp.
2. Esping-Andersen G. (ed.). Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press, 2002. 244 p.
3. Comprehensive handbook of social work and social welfare. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008.
4. Pestieau P. The welfare state in the European Union :economic and social perspectives. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 169 p.

Papildliteratūra

1. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.-
2. Hartley D. Welfare Rights and Social Policy. Great Britain: Dorset Press, 2002. 255 p. (282. kabinets, pasn. J.Millere)
3. Sociālā atstumtība un sociālā iekļaušana :situācijas izvērtējums Latvijā : zinātnisko rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 149 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0391 Jaunumi sociālās likumdošanas jomā.
2. Sociālās politikas vadlīnijas. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : www.lm.gov.lv
3. Normatīvie akti pieejami. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 12.11.2011.] Pieejams : www. likumi.lv

Piezīmes

Studiju kurss paredz Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Sociālo un humanitāro zinātņu institūta bakalaura studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pilna un nepilna laika studentiem.