Kurs-Code Soci3022

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)29.04.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Signe Dobelniece

author

Jolanta Millere

Vorkenntnisse

Soci2010,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Cilvēkdrošība Latvijā: riski un ietekmējošie faktori. Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 125 lpp.
2. Esping-Andersen G. (ed.). Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press, 2002. 244 p.
3. Comprehensive handbook of social work and social welfare. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008.
4. Pestieau P. The welfare state in the European Union :economic and social perspectives. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 169 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.-
2. Hartley D. Welfare Rights and Social Policy. Great Britain: Dorset Press, 2002. 255 p. (282. kabinets, pasn. J.Millere)
3. Sociālā atstumtība un sociālā iekļaušana :situācijas izvērtējums Latvijā : zinātnisko rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 149 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0391 Jaunumi sociālās likumdošanas jomā.
2. Sociālās politikas vadlīnijas. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : www.lm.gov.lv
3. Normatīvie akti pieejami. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 12.11.2011.] Pieejams : www. likumi.lv