Code du cours Soci2008

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours09.11.2021

Auteur du cours

author

Dace Kaufmane

Connaissances de base

Demo2001,

Soci1013,

Soci1014,

Soci2049,

VadZ3015,

VidZ3006,

Manuels

1. Attīstības plānošanas sistēmas likums. (2009) [tiešsaiste] Pieejams:https://likumi.lv/doc.php?id=175748
2. Regional development. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/regional-development
3. Reģionālās attīstības likums. (2002) LR likums [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=61002
4. Regional development policy. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.oecd.org/regional/regional-policy/regionaldevelopment.htm
5. Augstskolas reģionos: Zināšanu un prakses mijiedarbe. Zinātniskie redaktori: Tālis Tisenhopfs, Baiba Bela, Ilona Kunda. Apgāds „Zinātne”, 2011, 495 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams; https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Book_Starpdisciplinaritate_2012-gala.pdf
6. Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības. Latvijas Universitāte, 2015, 391lpp.
7. Territorial development, cohesion and spatial planning: knowlwdge and policy development in an enlarget EU / edited by Neil Adams, Giancarlo Cotella and Richard Nunes. London New- York Routletge, 2011, 457p

Ouvrages supplémentaires

1. Klimats un ilgtspējīga attīstība. Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļoksna redakcijā. Rīga:
LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.
2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. [tiešsaiste]. Pieejams:http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323
3. Lauku attīstība. [tiešsaiste]. Pieejams:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv
4. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai/ Latvijas Zinātņu akadēmija, Jelgava, monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža, 2018., 325 lpp[tiešsaiste]. Pieejams:https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Monografija_Zinasanu_ekonomika_Latvijas_lauku_regionu_dzivotspejai.pdf

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. International Journal of Innovation and Regional Development. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijird
2. Par Latvijas Nacionālo attīstība splānu 2021.-2027. gadam (NAP2027). [tiešsaiste]. Pieejams:https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027
3. Reģionu attīstība Latvijā. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vraa.gov.lv/lv/parskats/
4. Sociologia Ruralis. Wiley Online Library. ISSN 0038-0199 [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679523