Kursa kods Soci2008

Kredītpunkti 3

Reģionālā attīstība

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLauku socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Demo2001, Demogrāfija

Soci1013, Kopienu attīstība

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Soci2049, Lauku socioloģija

VadZ3015, Menedžments

VidZ3006, Ekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Studiju kursā studējošie iegūst zināšanas par reģionu būtību un dažādu teritoriju specifiku, reģiona attīstības plānošanas procesa resursiem un reģionālajā attīstībā iesaistītajām institūcijām un tiesisko regulējumu. Studējošie iegūst izpratni par attīstības plānošanas sistēmu Latvijā un instrumentiem reģionu sociāli ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – veidot studentiem izpratni reģionālās attīstības procesu un prasmi analizēt reģionu kā sociāli ekonomisku sistēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1.Pārzina un izprot reģiona būtību, reģionālās zinātnes, reģionālās politikas struktūru un reģionālās attīstības institucionālo bāzi – kontroldarbs;
2. Pārzina un izprot teritoriju attīstības plānošanu, diagnostiku, prognozēšanu un stratēģiju –kontroldarbs.
Profesionālās prasmes:
1.Spēj patstāvīgi analizēt reģionu kā sociāli ekonomisku subjektu - patstāvīgais darbs;
2.Prot analizēt teritoriju attīstības dokumentus un izstrādāt priekšlikumus reģiona ilgtspējīgai attīstībai- praktiskie darbi.
Vispārīgās prasmes:
1.Spēja atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus - praktiskie darbi;
2.Spēj iegūt precīzu informāciju, sagatavot praktiskos darbus un publiski uzstāties - patstāvīgais darbs;
3.Spēj piedalīties grupu darbos un diskusijās - diskusijas forumos.
Kompetence:
Spēj patstāvīgi analizēt reģionālo attīstību kā posmu attīstības plānošanas sistēmā unizprot reģiona attīstības plānošanas procesu un sociologa lomu
lietišķo pētījumu veikšanā reģionālajā izpētē – kontroldarbi, praktiskie darbi,
patstāvīgais darbs, diskusijas.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Sociāli ekonomiskās telpas vienības. (2h)
2. Reģions socioloģijas skatījumā. (1h)
3. Reģionālā zinātne un tās veidošanās. (1h)
4. Reģionālā politika un reģionālā attīstība. (2h)
5. Reģionālās attīstības instrumenti ES. (2h)
6. Reģionālās attīstības politika pasaules valstīs. (1h)
7. Reģionālas attīstības institucionalizācija Latvijā. (2h)
8. Teritorijas plānošanas process. (1h)
9. Reģionu diagnostika. (2h)
10. Reģionālās attīstības prognozēšana. (1h)
11. Reģiona attīstības stratēģija. (1h)

Semināru/ praktisko nodarbību tēmas:
1. Teritoriālie taksoni un reģionu dalījums Latvijā un Eiropas Savienībā. Lauku teritoriju specifika.
(2 h)
2. Reģions dažādu zinātņu skatījumā un reģionālās zinātne kā integrēts komplekss. (1 h)
3. Reģionālās politikas struktūra Latvijā. (1 h)
4. Struktūrfondi un to izmantošana Latvijā. (2 h)
5. Reģionālās attīstības institucionālā sistēma. (1 h)
6. Pētījumi par administratīvi teritoriālajām reformām Latvijā un to ietekmi uz teritoriju attīstību. (2 h)
7. 1. kontroldarbs par reģionu iedalījumu, reģionālo zinātni, reģionālās politikas struktūru, institūcijām un instrumentiem. (1h)
8. Nacionālais līmeņa, reģionu līmeņa un pašvaldību līmeņa plāni un attīstības plānošanas sistēma. (1h)
9. Reģiona diagnostika Latvijā. (1h)
10. Reģionālās attīstības plānošanas dokumentos ietvertās metodes. (1h)
11. Attīstības stratēģijas izstrāde (2 h)
12. 2.kontroldarbs par teritoriju plānošanu, diagnostiku, prognozēšanu un stratēģiju. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti divi kontroldarbi, , kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā un viens patstāvīgais darbs, kas jāiesniedz norādītajā laikā un praktiskie darbi un diskusijas praktiskajās nodarbībās.
Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts:
1. 48 stundas pilna laika studijās, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās diviem kontroldarbiem (20 stundas), patstāvīgā darba sagatavošanai (10 stundas) praktisko darbu sagatavošanai norādītajos laikos (18 stundas);
2. 64 stundas nepilna laika tālmācībā, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās diviem kontroldarbiem (20 stundas), patstāvīgā darba sagatavošanai (10 stundas) praktisko darbu sagatavošanai norādītajos laikos un diskusijām forumos (34 stundas);

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu studiju kursā veido:
kontrodarbi– 60 %,
patstāvīgais darbs – 30%,
praktiskie darbi un diskusijas visa semestra laikā – 10%.
Ieskaite ar atzīmi -Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums 100%

Obligātā literatūra

1. Attīstības plānošanas sistēmas likums. (2009) [tiešsaiste] Pieejams:https://likumi.lv/doc.php?id=175748
2. Regional development. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/regional-development
3. Reģionālās attīstības likums. (2002) LR likums [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=61002
4. Regional development policy. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.oecd.org/regional/regional-policy/regionaldevelopment.htm
5. Augstskolas reģionos: Zināšanu un prakses mijiedarbe. Zinātniskie redaktori: Tālis Tisenhopfs, Baiba Bela, Ilona Kunda. Apgāds „Zinātne”, 2011, 495 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams; https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Book_Starpdisciplinaritate_2012-gala.pdf
6. Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības. Latvijas Universitāte, 2015, 391lpp.
7. Territorial development, cohesion and spatial planning: knowlwdge and policy development in an enlarget EU / edited by Neil Adams, Giancarlo Cotella and Richard Nunes. London New- York Routletge, 2011, 457p

Papildliteratūra

1. Klimats un ilgtspējīga attīstība. Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļoksna redakcijā. Rīga:
LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.
2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. [tiešsaiste]. Pieejams:http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323
3. Lauku attīstība. [tiešsaiste]. Pieejams:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv
4. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai/ Latvijas Zinātņu akadēmija, Jelgava, monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža, 2018., 325 lpp[tiešsaiste]. Pieejams:https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Monografija_Zinasanu_ekonomika_Latvijas_lauku_regionu_dzivotspejai.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Innovation and Regional Development. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijird
2. Par Latvijas Nacionālo attīstība splānu 2021.-2027. gadam (NAP2027). [tiešsaiste]. Pieejams:https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027
3. Reģionu attīstība Latvijā. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vraa.gov.lv/lv/parskats/
4. Sociologia Ruralis. Wiley Online Library. ISSN 0038-0199 [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679523

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”