Kurs-Code Soci2008

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)09.11.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dace Kaufmane

Vorkenntnisse

Demo2001,

Soci1013,

Soci1014,

Soci2049,

VadZ3015,

VidZ3006,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Attīstības plānošanas sistēmas likums. (2009) [tiešsaiste] Pieejams:https://likumi.lv/doc.php?id=175748
2. Regional development. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/regional-development
3. Reģionālās attīstības likums. (2002) LR likums [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=61002
4. Regional development policy. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.oecd.org/regional/regional-policy/regionaldevelopment.htm
5. Augstskolas reģionos: Zināšanu un prakses mijiedarbe. Zinātniskie redaktori: Tālis Tisenhopfs, Baiba Bela, Ilona Kunda. Apgāds „Zinātne”, 2011, 495 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams; https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Book_Starpdisciplinaritate_2012-gala.pdf
6. Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības. Latvijas Universitāte, 2015, 391lpp.
7. Territorial development, cohesion and spatial planning: knowlwdge and policy development in an enlarget EU / edited by Neil Adams, Giancarlo Cotella and Richard Nunes. London New- York Routletge, 2011, 457p

Weiterfuhrende Literatur

1. Klimats un ilgtspējīga attīstība. Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļoksna redakcijā. Rīga:
LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.
2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. [tiešsaiste]. Pieejams:http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323
3. Lauku attīstība. [tiešsaiste]. Pieejams:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv
4. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai/ Latvijas Zinātņu akadēmija, Jelgava, monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža, 2018., 325 lpp[tiešsaiste]. Pieejams:https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Monografija_Zinasanu_ekonomika_Latvijas_lauku_regionu_dzivotspejai.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. International Journal of Innovation and Regional Development. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijird
2. Par Latvijas Nacionālo attīstība splānu 2021.-2027. gadam (NAP2027). [tiešsaiste]. Pieejams:https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027
3. Reģionu attīstība Latvijā. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vraa.gov.lv/lv/parskats/
4. Sociologia Ruralis. Wiley Online Library. ISSN 0038-0199 [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679523