Код курса Soci2008

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса09.11.2021

Разработчик курса

author

Dace Kaufmane

Предварительные знания

Demo2001,

Soci1013,

Soci1014,

Soci2049,

VadZ3015,

VidZ3006,

Учебная литературa

1. Attīstības plānošanas sistēmas likums. (2009) [tiešsaiste] Pieejams:https://likumi.lv/doc.php?id=175748
2. Regional development. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/regional-development
3. Reģionālās attīstības likums. (2002) LR likums [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=61002
4. Regional development policy. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.oecd.org/regional/regional-policy/regionaldevelopment.htm
5. Augstskolas reģionos: Zināšanu un prakses mijiedarbe. Zinātniskie redaktori: Tālis Tisenhopfs, Baiba Bela, Ilona Kunda. Apgāds „Zinātne”, 2011, 495 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams; https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Book_Starpdisciplinaritate_2012-gala.pdf
6. Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības. Latvijas Universitāte, 2015, 391lpp.
7. Territorial development, cohesion and spatial planning: knowlwdge and policy development in an enlarget EU / edited by Neil Adams, Giancarlo Cotella and Richard Nunes. London New- York Routletge, 2011, 457p

Дополнительная литература

1. Klimats un ilgtspējīga attīstība. Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļoksna redakcijā. Rīga:
LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.
2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. [tiešsaiste]. Pieejams:http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323
3. Lauku attīstība. [tiešsaiste]. Pieejams:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv
4. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai/ Latvijas Zinātņu akadēmija, Jelgava, monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža, 2018., 325 lpp[tiešsaiste]. Pieejams:https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Monografija_Zinasanu_ekonomika_Latvijas_lauku_regionu_dzivotspejai.pdf

Периодика и другие источники информации

1. International Journal of Innovation and Regional Development. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijird
2. Par Latvijas Nacionālo attīstība splānu 2021.-2027. gadam (NAP2027). [tiešsaiste]. Pieejams:https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027
3. Reģionu attīstība Latvijā. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vraa.gov.lv/lv/parskats/
4. Sociologia Ruralis. Wiley Online Library. ISSN 0038-0199 [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679523