Kursa kods Peda5024

Kredītpunkti 3

Alternatīvā pedagoģija

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareNozaru pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Līga Damberga

Mg. paed.

author

Anita Aizsila

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studijas sniedz ieskati pedagoģijas alternatīvos virzienos, kas atšķiras no tradicionālās pedagoģijas. Studējot alternatīvo pedagoģiju maģistri gūst izpratni par attiecīgā laikmeta dominējošām izglītības koncepcijām, audzināšanas tendencēm, skolu veidiem. Studijās maģistri analizē un izvērtē ievērojamākos alternatīvās pedagoģijas pārstāvjus atstāto mantojumu. Analizē alternatīvās mācību un audzināšanas virzienus, iepazīst redzamākos alternatīvās pedagoģijas pārstāvjus. Studiju kursā analizē kompleksu pieeju bērnu izpētē un audzināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par alternatīvās pedagoģijas virzieniem un iespējām bērnu audzināšanā un pozitīvu attiecību veidošanā. Prasmes kritiski izvērtēt alternatīvās pedagoģijas iespējas atbilstoši konkrētai situācijai. Kompetences - spēja veikt refleksiju par izmantotām alternatīvās audzināšanas teorijām, metodēm, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to īstenošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izglītības alternatīvo teoriju būtība, metodoloģiskie pamati
2 Pedagoģisko koncepciju un ideju piedāvājums 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā
3 Izglītības alternatīvās teorijas un humānpedagoģija
4 Alternatīvās pedagoģijas pētniecība
5 R.Šteiners un anrtopozofija. Cilvēks antropozofijas skatījumā
6 Bērna attīstība un vides nozīme audzināšanā
7 R.Šteinera uzskatu izvērtējums
8 Alternatīvās pedagoģijas pārstāvju Vācijā un viņu atziņu analīze un vērtējums
9 M.Montesori pedagoģiskās idejas
10 M.Montesori didaktiskā sistēma un tās pamata principi
11 S.Frenē pedagoģijas pamata nostādņu analīze
12 F.Frebels - pirmsskolas pedagoģijas izveidotājs
13 Brīvā audzināšana Ļ.Tolstoja pedagoģiskajā darbībā
14 Pedagoģijas alternatīvo ideju un praktiskās darbības analīze un salīdzinājums
15 Alternatīvo pedagoģisko ideju īstenošana mūsdienu pedagoģijas praksē
16 Izglītības ekoloģiskās pieejas skatījums uz alternatīvo pedagoģiju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ir summatīvs vērtējums par semestra darbu; referāts - prezentēts un aizstāvēts; zināšanu pārbaudes tests; patstāvīgs darbs - alternatīvās izglītības salīdzinājums dažādās valstīs; aktīva līdzdalība semināros un diskusijās.

Obligātā literatūra

1. Beļickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa, 2001., 203 lpp.
2. Helminga H. Montesori pedagoģija. Rīga: Jumava, 2006., 154 lpp.
3. Karlgrēns F. Valdorfa pedagoģija. Rīga: Jumava, 2008., 193 lpp.
4. Legrand L. Celestin Freinet. (2000). International Bureau of Education, val.XXIII

Papildliteratūra

1. Altermans K., Čaure A. Bērns, mēs tev palīdzēsim to veikt pašam! Rīga, Izglītība, 1995., 93 lpp.
2. Prudņikova I. Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga, RaKa, 2004., 180 lpp.
3. Šteiners R. Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Rīga, RaKa, 2000., 158 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izglītība un Kultūra : Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Pedagogy and Teachers Education. Acta Univeritatis Latviensis. ISSN 1407-2157.
3. Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of sustainable Education Daugavpils University ISSN 1691-4147.

Piezīmes

Kurss iekļauts pedagoģijas maģistra akadēmiskajā programmā.