Code du cours Peda3011

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours19.06.2013

Auteurs du cours

author

Inita Soika

author

Anita Aizsila

Connaissances de base

Peda2023,

Peda2027,

Psih2030,

Manuels

1. Likona T. Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem. Rīga: Avots, 2000. ISBN 9984-700-17-8, 528 lpp.
2. Students J. A. Vispārīgā paidagoģija. Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā. I d. Rīga: Raka, 1998. ISBN 9984- 15- 054- 2, 329 lpp.
3. Špona, A., Čamane I. Audzināšana. un Pašaudzināšana. Rīga: Raka, 2009. ISBN 978-9984-46-084-0, 260 lpp.
4. Rubene Z., Krūmiņa A., Vanaga I. Ievads Mēdiju pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2008. ISBN 978-9984-15-936-2, 207 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Klases stundu programmas paraugs: metodiskais līdzeklis. Rīga: Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, 2006. 32 lpp.
2. Komenskis J. A. Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 231 lpp. ISBN 5- 405- 00835- 4
3. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. Москва: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. 464 с. ISBN 5-89147-001-2

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Mediju pedagoģijas aktualitāte Latvijā. [tiešsaiste]. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://www.izglitiba-kultura.lv
2. Metodiskie ieteikumi audzināšanas pilnveidei (plānošanai un īstenošanai) vispārējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs. [tiešsaiste]. Rīga, 2011. 20 lpp. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat/20111018_audz_met_iet.pdf
3. Pedagoģija un skolotāju izglītība. LU raksti. [tiešsaiste].Latvijas Universitāte, 2012., 232 lpp. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-499-3. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-781_Pedagogi.pdf