Course code Peda3011

Credit points 2

Theory and Methodology of Upbringing

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation19.06.2013

Responsible UnitInstitute of Education and Home Economics

Course developers

author lect.

Inita Soika

Mg. paed.

author

Anita Aizsila

Dr. paed.

Prior knowledge

Peda2023, Didactics

Peda2027, General Pedagogy

Psih2030, Social Psychology

Course abstract

A study course achieve knowledge and skills on the concept of upbringing, its content, principles, regularities and mainspring; organizing forms of upbringing; well-known studies of upbringing. Students develop understanding on upbringing methods and form; correlation among upbringing, learning and personality’ development; social and biological factors of upbringing; self-education. Skills how to solve pedagogical problem situations and how to work out plan of classroom management. Knowledge and skills are securing in discussions, teams, individual works, tests to defence independent works.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge - on well-known studies of upbringing and preconditions of holistic development of personality. Have understanding on concept of upbringing, its principles, methods and forms accordingly with individualities of age period, social and biological factors of upbringing as well as attitudes like a fundamental component of upbringing. Have a needful knowledge on using level how to solve pedagogical problems in the school environment.
• Skills - to choose tools of upbringing (content, methods, forms etc.); to set a target and to plan achieve goal accordingly with notice of pedagogical rules; to find positive solve of the upbringing problems;.
• Competence - to be able to work out plan of classroom management and to organize upbringing conformity with setting goals; ability to descry and to solve problems of upbringing without assistance..

Compulsory reading

1. Likona T. Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem. Rīga: Avots, 2000. ISBN 9984-700-17-8, 528 lpp.
2. Students J. A. Vispārīgā paidagoģija. Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā. I d. Rīga: Raka, 1998. ISBN 9984- 15- 054- 2, 329 lpp.
3. Špona, A., Čamane I. Audzināšana. un Pašaudzināšana. Rīga: Raka, 2009. ISBN 978-9984-46-084-0, 260 lpp.
4. Rubene Z., Krūmiņa A., Vanaga I. Ievads Mēdiju pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2008. ISBN 978-9984-15-936-2, 207 lpp.

Further reading

1. Klases stundu programmas paraugs: metodiskais līdzeklis. Rīga: Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, 2006. 32 lpp.
2. Komenskis J. A. Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 231 lpp. ISBN 5- 405- 00835- 4
3. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. Москва: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. 464 с. ISBN 5-89147-001-2

Periodicals and other sources

1. Mediju pedagoģijas aktualitāte Latvijā. [tiešsaiste]. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://www.izglitiba-kultura.lv
2. Metodiskie ieteikumi audzināšanas pilnveidei (plānošanai un īstenošanai) vispārējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs. [tiešsaiste]. Rīga, 2011. 20 lpp. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat/20111018_audz_met_iet.pdf
3. Pedagoģija un skolotāju izglītība. LU raksti. [tiešsaiste].Latvijas Universitāte, 2012., 232 lpp. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-499-3. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-781_Pedagogi.pdf