Код курса Peda3011

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса19.06.2013

Разработчики курса

author

Inita Soika

author

Anita Aizsila

Предварительные знания

Peda2023,

Peda2027,

Psih2030,

Учебная литературa

1. Likona T. Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem. Rīga: Avots, 2000. ISBN 9984-700-17-8, 528 lpp.
2. Students J. A. Vispārīgā paidagoģija. Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā. I d. Rīga: Raka, 1998. ISBN 9984- 15- 054- 2, 329 lpp.
3. Špona, A., Čamane I. Audzināšana. un Pašaudzināšana. Rīga: Raka, 2009. ISBN 978-9984-46-084-0, 260 lpp.
4. Rubene Z., Krūmiņa A., Vanaga I. Ievads Mēdiju pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2008. ISBN 978-9984-15-936-2, 207 lpp.

Дополнительная литература

1. Klases stundu programmas paraugs: metodiskais līdzeklis. Rīga: Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, 2006. 32 lpp.
2. Komenskis J. A. Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 231 lpp. ISBN 5- 405- 00835- 4
3. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. Москва: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. 464 с. ISBN 5-89147-001-2

Периодика и другие источники информации

1. Mediju pedagoģijas aktualitāte Latvijā. [tiešsaiste]. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://www.izglitiba-kultura.lv
2. Metodiskie ieteikumi audzināšanas pilnveidei (plānošanai un īstenošanai) vispārējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs. [tiešsaiste]. Rīga, 2011. 20 lpp. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat/20111018_audz_met_iet.pdf
3. Pedagoģija un skolotāju izglītība. LU raksti. [tiešsaiste].Latvijas Universitāte, 2012., 232 lpp. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-499-3. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-781_Pedagogi.pdf