Kursa kods Peda3011

Kredītpunkti 2

Audzināšanas teorija un metodika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareVispārīgā pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

author

Anita Aizsila

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda2023, Didaktika

Peda2027, Vispārīgā pedagoģija

Psih2030, Sociālā psiholoģija

Kursa anotācija

Studiju kursā iegūst zināšanas par audzināšanas jēdzienu, saturu, principiem, likumsakarībām, virzītājspēkiem, darba organizācijas formām un populārākajām audzināšanas mācībām. Veido izpratni par audzināšanas metodēm un formām; audzināšanas, mācību un personības attīstības mijsakarībām; sociālajiem un bioloģiskajiem faktoriem; pašaudzināšanu, mēdiju izglītību. Veido prasmes kā risināt pedagoģiskās problēmu situācijas un kā izstrādāt klases audzināšanas stundas plānu. Zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas diskusijās, grupu, individuālajos, pārbaudes darbos, aizstāvot patstāvīgos darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par populārajām audzināšanas mācībām un priekšnosacījumiem vispusīgi attīstītas personības izveidē. Izpratne par audzināšanas jēdzienu, principiem, metodēm un formām atbilstoši vecumposma īpatnībām, tās sociālajiem un bioloģiskajiem faktoriem, kā arī attieksmēm kā būtisku audzināšanas satura komponenti. Ir nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī kā risināt pedagoģiskās problēmsituācijas skolas vidē.
• Prasmes - prot izvēlēties audzināšanas līdzekļus (saturu, metodes, formas u.c.); izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu saskaņā ar pedagoģisko prasību ievērošanu; rast pozitīvu risinājumu audzināšanas jautājumos.
• Kompetence - spēja izstrādāt klases audzināšanas stundas plānu un organizēt audzināšanas darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem; spēja saskatīt audzināšanas problēmas un patstāvīgi tās risināt.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Audzināšana procesa attīstība: no pirmatnējās sabiedrības līdz mūsdienām. Pr.d. Eseja par audzināšanu.
2 Audzināšanas procesa būtība. Pr.d. Diskusija par audzināšanas mērķiem mūsdienu sabiedrībā.
3 Attieksmes kā audzināšanas saturs. Pr.d. Darbs pāros par personības attieksmes veidošanos.
4 Populārākās alternatīvās audzināšanas mācības. Pr.d.Diskusija par alternatīvās audzināšanu mūsdienu izglītības sistēmā.
5 Audzināšanas darbības organizācija un tās struktūra.Pr.d.Diskusija par audzināšanas pretrunām pamatskolā.
6 Audzināšanas principi. Pr.d. grupās: audzināšanas principu ievērošana pedagoģiko problēmsituācijusituācijas analīzē.
7 Audzināšanas metodes kā iekšējā audzināšanas organizācija. Pr.d.Audzināšanas metožu izvērtēšana situāciju analīzē.
8 Audzināšanas darba formas. Pr.darbs pa pāriem: audzināšanas sadarbības modeļu veidošana pamatskolā.
9 Audzināšanas formas un to atbilstība vecumposma īpatnībām. Pr.d. Skolēnu sabiedriskās organizācijasun darba audzināšana
10 Mēdiju pedagoģija: mēdiju ietekme uz audzināšanu. Diskusija: skolas un ģimenes loma mēdiju ietekmē uz audzināšanu.
11 Profesionālā orientācija un karjeras izglītība. Pr.d. Diskusija par karjeras izglītību skolā, tās mērķiem un uzdevumiem.
12 Skolēnu sagatavošana pašaudzināšanai.Indiv.darbs: mācību/ pašizglītības grafika vai pašaudzināšanas plāna veidošana.
13 Audzināšanas, mācību un personības attīstības mijsakarības. Pr.d. mācību un audzināšanas organizācijas veidu analīze.
14 Bioloģiskie un sociāli faktori audzināšanā.Pr.d. Iedzimtības, vides, audzināšanas un pašaudzināšanas kopsakarību analīze
15 Skolotājs kā skolēna sadarbības partneris audzināšanas un mācību darbā.Pr.d. grupās: pedagoģiskā darba stilu analīze.
16 Ārpusskolu un ārpusstundu darbs.Pr. darbs: izzināt ārpusskolu/ārpusstundu darba audzināšanas mērķus un uzdevumus skolā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīga pārbaudes darbu uzrakstīšana, patstāvīgo darbu iesniegšana un aizstāvēšana. Studenta līdzdalība kontaktnodarbībās praktisko uzdevumu veikšanā.Obligāts nodarbību apmeklējums – 75% no kopējā to skaita. Gala vērtējums - ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Likona T. Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem. Rīga: Avots, 2000. ISBN 9984-700-17-8, 528 lpp.
2. Students J. A. Vispārīgā paidagoģija. Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā. I d. Rīga: Raka, 1998. ISBN 9984- 15- 054- 2, 329 lpp.
3. Špona, A., Čamane I. Audzināšana. un Pašaudzināšana. Rīga: Raka, 2009. ISBN 978-9984-46-084-0, 260 lpp.
4. Rubene Z., Krūmiņa A., Vanaga I. Ievads Mēdiju pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2008. ISBN 978-9984-15-936-2, 207 lpp.

Papildliteratūra

1. Klases stundu programmas paraugs: metodiskais līdzeklis. Rīga: Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, 2006. 32 lpp.
2. Komenskis J. A. Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 231 lpp. ISBN 5- 405- 00835- 4
3. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. Москва: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. 464 с. ISBN 5-89147-001-2

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mediju pedagoģijas aktualitāte Latvijā. [tiešsaiste]. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://www.izglitiba-kultura.lv
2. Metodiskie ieteikumi audzināšanas pilnveidei (plānošanai un īstenošanai) vispārējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs. [tiešsaiste]. Rīga, 2011. 20 lpp. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat/20111018_audz_met_iet.pdf
3. Pedagoģija un skolotāju izglītība. LU raksti. [tiešsaiste].Latvijas Universitāte, 2012., 232 lpp. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-499-3. [skatīts 20.06.2014.]. Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-781_Pedagogi.pdf

Piezīmes

Obligāts studiju kurss izstrādāts un docējams profesionālajai bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā" pilna laika un nepilna laika studijās kā arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Profesionālās izglītības skolotājs".