Kursa kods PārZP020

Kredītpunkti 3

Pārtikas nozares pamati

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits65

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

author doc.

Sanita Sazonova

Ph.D.

author asoc. prof.

Mārtiņš Šabovics

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Mācību prakses „Pārtikas nozares pamati” laikā studenti iegūst zināšanas par studiju kārtību LBTU, iepazīstas ar studiju gada iedalījumu, studentu tiesībām un pienākumiem, ar LBTU Fundamentālās bibliotēkas darba kārtību, kā rezultātā mērķtiecīgi spēj izmantot iegūtās zināšanas studiju darbā. Studenti iepazīstas ar vairākiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem, nozares speciālistiem un fakultātes absolventiem, gūstot ieskatu par pārtikas ražošanas nozares aktualitātēm. Students izprot savas tiesības, pienākumus un atbildību LBTU un ārpus tās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina studiju kārtību universitātē, fakultātes struktūru, gūts ieskats pārtikas produktu ražošanas nozares aktualitātēm – diskusijas.
Prasmes studiju kursā iegūto informāciju mērķtiecīgi izmantot studiju darbā un ārpus studiju aktivitātēs - diskusijas.

Kompetences izprot studentu tiesības, pienākumus un atbildību – tests.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Fakultātes struktūra, vēsture, studiju programmas un studiju plāni, to raksturojums. Prakses, to norises.
2. LBTU Studiju procesa raksturojums, saistošā likumdošana, LBTUIS raksturojums.
3. Studentu pienākumi un tiesības studiju procesā, studiju līgums, tā satura detalizēts izklāsts.
4. Studiju nolikuma raksturojums, studiju kredīta un stipendiju piešķiršanas noteikumi un kārtība, ERASMUS+ programmas studiju un prakses iespējas.
5. LBTU Studentu pašpārvalde, studentu organizācijas, mākslinieciskie kolektīvi un ārpus studiju dzīve.
6. Fundamentālās bibliotēkas fondi, datu bāzes, informācijas meklēšana.
7. Ekskursija uz pārtikas ražošanas uzņēmumiem.
8. Tikšanās ar fakultātes absolventiem.
9. Ekskursija uz pārtikas ražošanas uzņēmumiem.
10. Diskusija par aktualitātēm dažādās pārtikas ražošanas nozarēs.
11. Prakses laikā iegūto rezultātu apkopošana. Tests.

12. LBTU mācību pētījumu saimniecības SIA “ Mācību Pētījumu saimniecības “Vecauce”” apmeklējums 16h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotam uzdevumam bibliotēkā.
Jānokārto tests par studiju kursā apskatītiem jautājumiem.
Jāpiedalās mācību ekskursijās un patstāvīgo darbu izpildē. Ja students nav piedalījies mācību ekskursijā, tad par norādīto uzņēmumu ir jāuzraksta pārskats.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jābūt nokārtotam uzdevumam bibliotēkā.
Jānokārto tests par studiju kursā apskatītiem jautājumiem.
Jāpiedalās mācību ekskursijās un patstāvīgo darbu izpildē. Ja students nav piedalījies mācību ekskursijā, tad par norādīto uzņēmumu ir jāuzraksta pārskats.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students saņem ieskati, ja 50% testa jautājumu atbildēti pareizi, nokārtots uzdevums bibliotēkā un students piedalījies vismaz vienā mācību ekskursijā pārtikas ražošanas uzņēmumā.

Obligātā literatūra

S.Kampuse, D.Kļava, T.Ķince, Muižniece–Brasava, asoc. E.Straumīte, J.Zagorska Metodiskie norādījumi prakšu īstenošanai pārtikas tehnoloģijas fakultātē Jelgava LLU 2020, 24 lpp.;

LBTU Studiju nolikums - www.lbtu.lv (pieejams elektroniskā veidā LBTU mājas lapā sadaļā Studijas – Studijas reglamentējošie dokumenti)

Papildliteratūra

1. LLU Satversme. Atbildīgā par izdevumu T.Dmitrijeva. Jelgava: LLU, 1998. 29 lpp. 2. Informācija par studiju kredītu (http://www.lbtu.lv/?ri=355) un studējošā kredītu (http://www.lbtu.lv/?ri=309)

Piezīmes

Obligāta mācību prakse otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem.