Code du cours PārZ6021

Crédits 30

La quantité totale d'heures en classe810

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant810

Date de l'approbation du cours19.02.2014

Auteurs du cours

author

Tatjana Ķince

author

Inga Ciproviča

Connaissances de base

Ķīmi5006,

Ķīmi6001,

PārZ5010,

PārZ5012,

PārZ5019,

PārZ5020,

PārZ5021,

PārZ5022,

PārZ5026,

PārZ5033,

PārZ6001,

PārZ6015,

PārZ6019,

Manuels

1. LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas. Pieejams: https://llufb.llu.lv/lv/jaunumi/llu-macibspeku-un-petnieku-publikacijas
2. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939. Pieejams: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fplua$002fplua-overview.xml
3. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Autoru kolektīvs T.Ķinces vadībā. Jelgava: LLU PTF, 2020.

4. Noformēšanas vadlīnijas PTF studentu darbiem - http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2021-02/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

2. Full-text scientific database. (Online) Peejams: http://www.sciencedirect.com/

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT /Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU. ISSN 2255-9817 (online). DOI: 10.22616/FoodBalt
2. Research for rural development : international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia. ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online). DOI: 10.22616/RRD. Pieejams: https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm
3. International Journal of Food Science & Technology. Online ISSN: 1365-2621.

4. International Journal of Food Properties. UK: Teyrol & Francis. (Online)