Kurs-Code PārZ6021

Kreditpunkte 30

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)810

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)810

Bestätigt am (Datum)19.02.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Tatjana Ķince

author

Inga Ciproviča

Vorkenntnisse

Ķīmi5006,

Ķīmi6001,

PārZ5010,

PārZ5012,

PārZ5019,

PārZ5020,

PārZ5021,

PārZ5022,

PārZ5026,

PārZ5033,

PārZ6001,

PārZ6015,

PārZ6019,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas. Pieejams: https://llufb.llu.lv/lv/jaunumi/llu-macibspeku-un-petnieku-publikacijas
2. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939. Pieejams: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fplua$002fplua-overview.xml
3. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Autoru kolektīvs T.Ķinces vadībā. Jelgava: LLU PTF, 2020.

4. Noformēšanas vadlīnijas PTF studentu darbiem - http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2021-02/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

2. Full-text scientific database. (Online) Peejams: http://www.sciencedirect.com/

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT /Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU. ISSN 2255-9817 (online). DOI: 10.22616/FoodBalt
2. Research for rural development : international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia. ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online). DOI: 10.22616/RRD. Pieejams: https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm
3. International Journal of Food Science & Technology. Online ISSN: 1365-2621.

4. International Journal of Food Properties. UK: Teyrol & Francis. (Online)