Код курса PārZ6021

Кредитные пункты 30

Общее количество часов810

Количество часов самостоятельной работы студента810

Дата утвеждения курса19.02.2014

Разработчики курса

author

Tatjana Ķince

author

Inga Ciproviča

Предварительные знания

Ķīmi5006,

Ķīmi6001,

PārZ5010,

PārZ5012,

PārZ5019,

PārZ5020,

PārZ5021,

PārZ5022,

PārZ5026,

PārZ5033,

PārZ6001,

PārZ6015,

PārZ6019,

Учебная литературa

1. LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas. Pieejams: https://llufb.llu.lv/lv/jaunumi/llu-macibspeku-un-petnieku-publikacijas
2. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939. Pieejams: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fplua$002fplua-overview.xml
3. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Autoru kolektīvs T.Ķinces vadībā. Jelgava: LLU PTF, 2020.

4. Noformēšanas vadlīnijas PTF studentu darbiem - http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2021-02/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf

Дополнительная литература

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

2. Full-text scientific database. (Online) Peejams: http://www.sciencedirect.com/

Периодика и другие источники информации

1. Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT /Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU. ISSN 2255-9817 (online). DOI: 10.22616/FoodBalt
2. Research for rural development : international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia. ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online). DOI: 10.22616/RRD. Pieejams: https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm
3. International Journal of Food Science & Technology. Online ISSN: 1365-2621.

4. International Journal of Food Properties. UK: Teyrol & Francis. (Online)