Kursa kods PārZ6021

Kredītpunkti 30

Maģistra darbs

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā810

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits810

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi5006, Dabas vielu ķīmija

Ķīmi6001, Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes

PārZ5010, Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības

PārZ5012, Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam

PārZ5019, Pārtikas produktu izstrāde

PārZ5020, Pārtikas alerģija un nepanesamība

PārZ5021, Pārtikas likumdošana

PārZ5022, Jaunā pārtika

PārZ5026, Pētījuma metodoloģija pārtikas zinātnē

PārZ5033, Pārtikas produktu nekaitīgums

PārZ6001, Pārtikas piedevu pielietojums

PārZ6015, Pārtikas derīguma analīze

PārZ6019, Pārtikas zinātne

Kursa anotācija

Studenti izstrādā maģistra darbu izvēlētā vadītāja vadībā par tematiku, kura ir saistīta ar aktuālām pārtikas zinātnes atziņām; veic vispusīgu zinātniskās literatūras apkopojumu, pamatojot definēto darba mērķi un uzdevumus; izvēlas pētniecībai lietojamās metodes un iekārtas; veic nepieciešamos eksperimentālos pētījumus zinātniski pētnieciskajās vai pārtikas ražošanas uzņēmumu sertificētās laboratorijās, iegūstot ticamus rezultātus, definētā maģistra darba mērķa sasniegšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izstrādājot maģistra darbu, maģistranti iegūst:
Zināšanas:
• spēj kritiski izvērtēt atziņas gūtas no zinātniskās literatūrasar maģistra darba saistō tematiku (maģistra darbs, maģistra darba recenzija, priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana)
• spēj analizēt un izvērtēt zinātniskā darba rezultātus, pamatojot to būtiskumu (maģistra darbs, maģistra darba recenzija, aizstāvēšana)
• spēj izvēlēties un pielietot dažādas zinātnisko pētījumu metodes maģistra darba uzstādīto uzdevumu risināšanā (maģistra darbs, aizstāvēšana)
Prasmes:
• spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un prasmes maģistra darba uzdevumu izpildei (maģistra darbs, maģistra darba recenzija, priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana)
• spēj izmantot un metodoloģiski pamatot iegūtās teorētiskās zināšanas maģistra darba izstrādē (maģistra darbs, aizstāvēšana)
• spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par maģistr adarba ietvaros iegūtajiem rezultātiem (maģistra darbs, priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana)
• spēj analizēt un radoši izvērtēt maģistra darba rezultātus (maģistra darbs, maģistra darba recenzija, priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana)
Kompetences:
• spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā (maģistra darbs)

• spēj izstrādāt pētniecisko darbu atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim (maģistra darbs, maģistra darba recenzija, priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba tēmas izvēle. Darba hipotēze, mērķis, uzdevumi. (16 h)
2. Vispārīgā situācijas analīze. Maģistra darba ievada izstrāde. (16 h)
3. Zinātiskās literatūras studijas, analīze. (84 h)
4. Eksperimentālo pētījumu metodikas izstrāde. (8 h)
5. Eksperimentos izvēlēto testēšanas zinātnsiās, matemātiskās datu apstrādes metožu izvēle, aprobācija. (16 h)
6. Eksperimentālais darbs. (300 h)
7. Eksperimentos iegūto rezultātu apkopošana. (40 h)
8. Eksperimentu rezultātu matemātiskā apstrāde, kļūdu vērtējums. (40 h)
9. Iegūto rezultātu analīze. (80 h)
10. Iegūto rezultātu apkopojums. (40 h)
11. Secinājumu izstrāde. (8 h)
12. Maģistra darba sagatavošana priekšaizstāvēšanai. (40 h)
13. Maģistra darba priekšaizstāvēšana. (8h)
14. Maģistra darba pilnveidošana. (64 h)
15. Maģistra darba sagatavošana aizstāvēšanai. Maģistra darba recenzēšana. (32 h)

16. Maģistra darba aizstāvēšana MEK sēdē. (8 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un publiski aizstāvēts maģistra darbs. Maģistra darbs tiek vērtēts ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistra darba izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darba publiskās aizstāvēšanas laikā iegūtā atzīme.

Obligātā literatūra

1. LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas. Pieejams: https://llufb.llu.lv/lv/jaunumi/llu-macibspeku-un-petnieku-publikacijas
2. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939. Pieejams: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fplua$002fplua-overview.xml
3. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Autoru kolektīvs T.Ķinces vadībā. Jelgava: LLU PTF, 2020.

4. Noformēšanas vadlīnijas PTF studentu darbiem - http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2021-02/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf

Papildliteratūra

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

2. Full-text scientific database. (Online) Peejams: http://www.sciencedirect.com/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT /Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU. ISSN 2255-9817 (online). DOI: 10.22616/FoodBalt
2. Research for rural development : international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia. ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online). DOI: 10.22616/RRD. Pieejams: https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm
3. International Journal of Food Science & Technology. Online ISSN: 1365-2621.

4. International Journal of Food Properties. UK: Teyrol & Francis. (Online)

Piezīmes

Studiju kurss akadēmiskās maģistra programmas "Pārtikas zinātne" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.