Kursa kods PārZ6019

Kredītpunkti 3

Pārtikas zinātne

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa projekta ietvaros maģistrants izstrādā zinātnisko pamatojumu (Literatūras apskats) izvēlētajā pētnieciskajā virzienā. Teorētiski iegūtās zinātniskās atziņas izvēlētajā pētniecības virzienā sasaistot to ar pārtikas zinātnes aktualitātēm. Tādejādi parādot spējas analizēt un kritiski izvērtēt aktualitātes pārtikas zinātnes jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa projekta izstrādes maģistrantiem būs:
• zināšanas par izvēlētā pētnieciskā virziena teorētiskajām atziņām (literatūras apskats);
• prasmes – patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, formulēt zinātniskā darba mērķi un uzdevumus (literatūras apskats, prezentācija);
• kompetences – analizēt un kritiski izvērtēt zinātniskos pētījumus un tajos sniegtās atziņas, kā arī to pielietojumu pētījuma rezultātu interpretācijā (literatūras apskats, prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra līmenim atbilstoša noslēguma pētnieciskā darba sagatavošanas pamatnosacījumi; noformēšanas prasības; zinātnisko atziņu apskata sagatavošanai nepieciešamās informācijas meklēšanas iespējas. (2 h)
2. Zinātniskā darba nosaukuma, mērķa, uzdevumu, novitātes un aktualitātes izstrāde un pamatojums. (8 h)
3. Pētnieciskā darba pētījuma plāna – satura sagatavošana. Noslēguma pētnieciskā darba pētījuma struktūras veidošanas pamatprincipi. (2 h)
4. Plaģiātisms un tā pārbaudes sistēma. (4 h)
5. Pētnieciskā darba plāna izveide. (8 h)
6. Pētījuma struktūras shēmas un pētījumos izmantoto metožu apkopojums. (8 h)
7. Pētnieciskā darba literatūras apskata sagatavošana izvēlētajā zinātniskajā virzienā. (46 h)

8. Sagatavotā literatūras apskata prezentācija. (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa projekta vērtējumu (atzīmi) studējošais saņem, noprezentējot izvēlētajā pārtikas virzienā maģistra darba līmenim atbilstošā zinātniskā darba mērķi un uzdevumus, literatūras apskata satura rādītāju un pētniecības shēmu; uzrakstot atbilstoši izvēlētajai tematikai, zinātniskās literatūras apskatu, un to sekmīgi (vismaz 4 balles) aizstāvot.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – analizēt aktuālo zinātnisko literatūru par izvēlēto maģistra darba pētniecisko virzienu; kritiski izvērtēt iegūto informāciju; formulēt pētnieciskā darba mērķi un uzdevumus; sagatavot pētnieciskā darba pētījumu shēmu; izvēlēties un aprakstīt atbilstošas analīžu veikšanas metodes; sagatavot Literatūras apskatu, ievērojot vispārīgos darba noformēšanas metodiku.
Sagatavot ziņojumu par izveidoto Literatūras apskatu, ietverot zinātniskā darba mērķi un uzdevumus, aktualitātes izvēlētajā pētniecības virzienā, atbilstošo pētniecības shēmu un secinājumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta publiskās aizstāvēšanas laikā iegūtā atzīme.

Obligātā literatūra

Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Autoru kolektīvs T.Ķinces vadībā. Jelgava: LLU PTF, 2020.
Noformēšanas vadlīnijas PTF studentu darbiem - http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2021-02/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf
Van Emden, Joan, Writing for engineers / Joan van Emden and Lucinda Becker. Fourth edition. London : Palgrawe Macmillan, 2018. xi, pages 151.
oyle, Jennifer. Writing a Science PhD / Jennifer Boyle and Scott Ramsay. London : Macmillan Education/Red Globe Press, 2019. xiii, pages 192.

Papildliteratūra

1. LLU zinātniskie raksti Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Essentials of food science. V.A.Vaclavik, E.W.Christian. New York; Springer, 2008. 571 p.
3. Fundamental food microbiology. B.Ray, A.Bhunia. Boca Raton, FL: CRC Press, 2008. 492 p.
4. Functional foods and biotechnology. Edited by K.Shetty et al. Boca Raton.[etc]; CRC/Taylor&Francis, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. sciencedirect.com

2. scopus.com

Piezīmes

Obligātais kursa projekts akadēmiskās maģistra studiju programmas "Pārtikas zinātne" pilna laika studentiem.