Kurs-Code PārZ5008

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)20

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge4

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)12.01.2024

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inga Ciproviča

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bioloģiski aktīvas vielas pārtikā/ E,Straumīte, R.Galoburda, Z.Krūma, I.Ciproviča, J,Zagorska// Zinātniskā monogrāfija/ Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava, 2012. - 280 lpp.
2. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 93 lpp.
3. Galoburda R., Rakčejeva. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. - 94 lpp.
4. D.Kunkulberga, V.Segliņš. Maizes gatavošanas tehnoloģija. - Rīga, RTU izdevniecība, 2010.
5. Essentials of food science/Vickie A. Vaclavik, Elizabeth W.Christian, New York: Springer, 2008.

6. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. – Jelgava: LLU, 2002. – 248 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. – Jelgava, LLU, 2008. – 105 lpp.
2. Cheese: chemistry, physics and microbiology/ed. by Patrick F. Fox [et al.]. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2004. Vol.1. and 2..
3. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām/ teorētiskais materiāls studiju kursa „Pārtikas funkcionālās īpašības” apguvei - Jelgava: LLU, 2008. - 50 lpp.

4. Feiner, G. Meat products handbook: practical science and technology /Gerhard Feiner. Cambridge: Woodhead Publishing: CRC Press, 2006. XXII, 648 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Food Science and Technology
2. Food Quality and Preference

3. International Dairy Journal