Kursa kods PārZ5008

Kredītpunkti 3

Pārtikas produktu tehnoloģija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2024

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis: nodrošināt iespējas maģistrantiem iepazīsties ar jaunākajām tendencēm pārtikas produktu ražošanā, risinājumiem un iespējām Latvijas pārtikas produktu ražotājiem.
Kursa uzdevumi:
1) izglītot maģistrantus piena, gaļas, zivju, graudu, augļu un dārzeņu ķīmiskā sastāvā, uzturvērtībā un izejvielu novērtēšanas kritērijos;
2) apgūt pārtikas produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus;

3) sekmēt izpratni par uzturvielu maiņu pārtikas produktu ražošanā un tehnoloģiskiem paņēmieniem to saglabāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1) nostiprinātas zināšanas pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijās, to ietekme uz produktu sastāvu un kvalitāti;
Prasmes:
2) izpratne par pārtikas izejvielu sastāvu, to uzturvērtību, uzturvielu maiņu pārtikas produktu ražošanā, pamatprincipiem noteiktu pārtikas produktu ražošanā, lietoto procesu pamatotību, to nozīmi pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā un uzturvērtības saglabāšanā;
Kompetence:
3) spēja izvērtēt pārtikas produktu ražošanā noritošos procesus, to ietekmi uz pārtikas produktu sastāvu un kvalitāti;
4) spēja konsultēt pārtikas produktu lietotājus par produktu izvēli, to uzturvērtību;

5) spēja skaidrot pārtikas produktu ražošanā lietoto procesu nepieciešamību, pārtikas produktu sastāvā esošo pārtikas piedevu, u.c. ražošanas palīglīdzekļu pamatotību.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Piena ķīmiskais sastāvs, uzturvērtība, kvalitāte. L2
2. Piena pārstrāde, tehnoloģiskie procesi. L2
3. Piena produktu raksturojums, ražošanas nianses, uzturvērtība. L2
4. Gaļas ķīmiskais sastāvs, uzturvērtība, kvalitāte. L2
5. Gaļas apstrāde, konservēšanas principi. L2
6. Gaļas produktu ieguve, tehnoloģiskie risinājumi, uzturvērtība. L2
7. Zivju ķīmiskais sastāvs, kvalitāte, uzturvērtība. L1
8. Zivju apstrāde, konservēšanas veidi, uzglabāšana. L1
9. Zivju produktu ražošanas nianses. L1
10. Graudu ķīmiskais sastāvs, graudu pārstrāde miltos, to raksturojums. L2
11. Maizes un putraimu ieguve, uzturvērtība. L2
12. Graudi alkoholisko dzērienu ieguves izejvielas. Alus un spirta ražošanas nianses. L2
13. Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs, uzturvērtība, saglabāšana.L2
14. Augļu un dārzeņu konservēšanas principi, produktu ražošanas nianses. L1
15. Kartupeļu pārstrādes produkti. L1
16. Augu eļļu ieguve, ķīmiskais sastāvs un uzturvērtība. L1
17. Alkoholisko dzērienu raksturojums, ieguve, piedāvājums. L2
Praktiskie darbi:
1. seminārs. Maģistrantu patstāvīgā darba prezentācija par noteiktu pārtikas produktu uzturvērtību, tehnoloģiskām niansēm, piedāvājumu un patērētāju apmierinātību. S4

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu ieguvei, studentiem ir vēlama lekciju apmeklēšana, tiem obligāti ir jāizstrādā 2 pastāvīgie darbi un tie ir jāaizstāv, kā arī sekmīgi jānokārto rakstiskais eksāmens. Studiju kursa vērtējums veidojas no patstāvīgo darbu rezultāta (50% no kursa vērtējuma) un eksāmena darba (50% no kursa vērtējuma).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošo pastāvīgais darbs tiek organizēts individuāli, uzdodot pēc izvēles izstrādāt divus pastāvīgos darbus, apkopjot jaunāko zinātnisko literatūru konkrētā tēmā uzturzinātnes aktuālo jautājumu risināšanai pārtikas produktu ražošanā, sagatavot prezentāciju un to prezentēt studējošo auditorijai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no patstāvīgo darbu rezultāta (50% no kursa vērtējuma) un eksāmena darba (50% no kursa vērtējuma).

Obligātā literatūra

1. Bioloģiski aktīvas vielas pārtikā/ E,Straumīte, R.Galoburda, Z.Krūma, I.Ciproviča, J,Zagorska// Zinātniskā monogrāfija/ Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava, 2012. - 280 lpp.
2. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 93 lpp.
3. Galoburda R., Rakčejeva. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. - 94 lpp.
4. D.Kunkulberga, V.Segliņš. Maizes gatavošanas tehnoloģija. - Rīga, RTU izdevniecība, 2010.
5. Essentials of food science/Vickie A. Vaclavik, Elizabeth W.Christian, New York: Springer, 2008.

6. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. – Jelgava: LLU, 2002. – 248 lpp.

Papildliteratūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. – Jelgava, LLU, 2008. – 105 lpp.
2. Cheese: chemistry, physics and microbiology/ed. by Patrick F. Fox [et al.]. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2004. Vol.1. and 2..
3. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām/ teorētiskais materiāls studiju kursa „Pārtikas funkcionālās īpašības” apguvei - Jelgava: LLU, 2008. - 50 lpp.

4. Feiner, G. Meat products handbook: practical science and technology /Gerhard Feiner. Cambridge: Woodhead Publishing: CRC Press, 2006. XXII, 648 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Science and Technology
2. Food Quality and Preference

3. International Dairy Journal

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.