Код курса PārZ5008

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций20

Kоличество часов семинаров и практических занятий4

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса12.01.2024

Разработчик курса

author

Inga Ciproviča

Учебная литературa

1. Bioloģiski aktīvas vielas pārtikā/ E,Straumīte, R.Galoburda, Z.Krūma, I.Ciproviča, J,Zagorska// Zinātniskā monogrāfija/ Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava, 2012. - 280 lpp.
2. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 93 lpp.
3. Galoburda R., Rakčejeva. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. - 94 lpp.
4. D.Kunkulberga, V.Segliņš. Maizes gatavošanas tehnoloģija. - Rīga, RTU izdevniecība, 2010.
5. Essentials of food science/Vickie A. Vaclavik, Elizabeth W.Christian, New York: Springer, 2008.

6. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. – Jelgava: LLU, 2002. – 248 lpp.

Дополнительная литература

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. – Jelgava, LLU, 2008. – 105 lpp.
2. Cheese: chemistry, physics and microbiology/ed. by Patrick F. Fox [et al.]. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2004. Vol.1. and 2..
3. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām/ teorētiskais materiāls studiju kursa „Pārtikas funkcionālās īpašības” apguvei - Jelgava: LLU, 2008. - 50 lpp.

4. Feiner, G. Meat products handbook: practical science and technology /Gerhard Feiner. Cambridge: Woodhead Publishing: CRC Press, 2006. XXII, 648 p.

Периодика и другие источники информации

1. Food Science and Technology
2. Food Quality and Preference

3. International Dairy Journal