Code du cours PārZ4064

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours26.02.2020

Auteur du cours

author

Ilze Beitāne

Connaissances de base

Citi4027,

Ekon4078,

Ekon4080,

PārZ3046,

VadZ2046,

VadZ4082,

Manuels

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 07.06.2023.]. Sastādīja: I.Millere un I.Beitāne. 2.pārstrādātais izdevums. Jelgava: LBTU, 2022. 26 lpp. Pieejams: https://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2023-05/MET%20NOR%20bakalaura%20darbam_2022_0.pdf
2. Apele A. Prasme runāt publiski. Zvaigzne ABC, 2018, 136 lpp.
3. Kraģis I. Oratora meistarība: publiskās runas teorija un prakse. Jumava, 2021, 264 lpp.

Ouvrages supplémentaires

Iepriekšējo gadu bakalaura darbi studiju programmā “Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība”/ Bachelor's theses of previous years in the study program "Catering and hotel management"