Код курса PārZ4064

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса26.02.2020

Разработчик курса

author

Ilze Beitāne

Предварительные знания

Citi4027,

Ekon4078,

Ekon4080,

PārZ3046,

VadZ2046,

VadZ4082,

Учебная литературa

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 07.06.2023.]. Sastādīja: I.Millere un I.Beitāne. 2.pārstrādātais izdevums. Jelgava: LBTU, 2022. 26 lpp. Pieejams: https://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2023-05/MET%20NOR%20bakalaura%20darbam_2022_0.pdf
2. Apele A. Prasme runāt publiski. Zvaigzne ABC, 2018, 136 lpp.
3. Kraģis I. Oratora meistarība: publiskās runas teorija un prakse. Jumava, 2021, 264 lpp.

Дополнительная литература

Iepriekšējo gadu bakalaura darbi studiju programmā “Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība”/ Bachelor's theses of previous years in the study program "Catering and hotel management"