Kursa kods PārZ4064

Kredītpunkti 3

Pētījums viesmīlībā

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi3062, Informācijas tehnoloģijas viesmīlībā

Ekon3120, Tirgzinība

Soci2036, Socioloģija

VadZ3062, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studenti iegūst praktiskas zināšanas un iemaņas par pētījuma plānošanu, izstrādi un aizstāvēšanu bakalaura darba ietvaros. Praktiskajos darbos pilnveido savas iemaņas konkrētu pētījumu realizācijā un prezentēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izprot bakalaura darba struktūru, tā izstrādes etapus, darba sagatavošanas un iesniegšanas kārtību; zina, kā veidot prezentāciju par savu pētījumu. (Kontroldarbs – tests).
Prasmes – prot patstāvīgi izstrādāt pētījuma plānu, veikt pētījumu, to izklāstīt un izdarīt galvenos secinājumus; prot patstāvīgi sagatavot prezentāciju par pētījumu un aizstāvēt to. (1. un 2. praktiskais darbs).

Kompetences – spēj patstāvīgi plānot un veikt pētījumu; izklāstīt pētījumu, to pamatot un aizstāvēt. (Mājas darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene
1. Izklāsts par bakalaura darba izstrādes etapiem, sagatavošanu, iesniegšanu, darba recenzentiem, aizstāvēšanu.
2. Bakalaura darbs un plaģiātisma kontrole.
3. Bakalaura darba mērķa un uzdevumu formulējumu analīze, pilnveide.
4. Iepriekšējo gadu bakalaura darbu pozitīvie un negatīvie piemēri (mērķu un uzdevumu formulējumi).
5. Bakalaura darba struktūra. Literatūras noformēšana un atsauces.
6. Pētījuma plāna izstrāde.
7. Pētījuma plāna izstrāde.
8. Pētījuma plāna aizstāvēšana.
9. Secinājumu izstrāde.
10. Pozitīvie un negatīvie piemēri par bakalaura darba secinājumiem.
11. Ievads un anotācija, to atšķirības.
12. Sagatavot ievada un anotācijas piemēru.
13. Nosacījumi korektas prezentācijas sagatavošanai.
14. Labie un sliktie prezentāciju piemēri.
15. Prezentāciju sagatavošanu, to analīze.
16. Pieļautās kļūdas bakalaura darbu aizstāvēšanā.
Nepilna laika neklātiene

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Vērtējumu veido:
• Viens kontroldarbs – tests par teorētisko vielu.
• Divi praktiskie darbi – pētījuma plāna izstrāde bakalaura darbam un prezentācijas sagatavošana par noteiktu tēmu.
• Mājas darbs – darbs pie sava bakalaura darba, iesniedzot atskaiti kursa beigās par padarīto.
Kontroldarbam, praktiskiem darbiem un mājas darbam ir jābūt ieskaitītam (zemākais vērtējums 4)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. praktiskais darbs. Pētījuma plāna izstrāde bakalaura darbam (uzsāk praktiskajos darbos, turpina un pabeidz individuāli)
2. praktiskais darbs. Prezentācijas sagatavošana par noteiktu tēmu.
Mājasdarbs – darbs pie sava bakalaura darba. Atskaites sagatavošana par padarīto.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai saņemtu vērtējumu, ir jābūt sekmīgi nokārtotam testam, izpildītiem un sekmīgi aizstāvētiem diviem praktiskiem darbiem, sagatavotai un iesniegtai atskaitei par mājasdarbu.

Obligātā literatūra

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 07.06.2023.]. Sastādīja: I.Millere un I.Beitāne. 2.pārstrādātais izdevums. Jelgava: LBTU, 2022. 26 lpp. Pieejams: https://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2023-05/MET%20NOR%20bakalaura%20darbam_2022_0.pdf
2. Apele A. Prasme runāt publiski. Zvaigzne ABC, 2018, 136 lpp.
3. Kraģis I. Oratora meistarība: publiskās runas teorija un prakse. Jumava, 2021, 264 lpp.

Papildliteratūra

Iepriekšējo gadu bakalaura darbi studiju programmā “Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība”/ Bachelor's theses of previous years in the study program "Catering and hotel management"

Piezīmes

Obligātais studiju kurss pilna un nepilna laika ĒVU pamatstudiju programmām.