Kurs-Code PārZ4064

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)26.02.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilze Beitāne

Vorkenntnisse

Citi4027,

Ekon4078,

Ekon4080,

PārZ3046,

VadZ2046,

VadZ4082,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 07.06.2023.]. Sastādīja: I.Millere un I.Beitāne. 2.pārstrādātais izdevums. Jelgava: LBTU, 2022. 26 lpp. Pieejams: https://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2023-05/MET%20NOR%20bakalaura%20darbam_2022_0.pdf
2. Apele A. Prasme runāt publiski. Zvaigzne ABC, 2018, 136 lpp.
3. Kraģis I. Oratora meistarība: publiskās runas teorija un prakse. Jumava, 2021, 264 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

Iepriekšējo gadu bakalaura darbi studiju programmā “Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība”/ Bachelor's theses of previous years in the study program "Catering and hotel management"