Kursa kods PārZ3092

Kredītpunkti 4.50

Mikrobioloģija un higiēna

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums24.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

author

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par vispārīgo un pārtikas produktu mikrobioloģiju, mikroorganismu attīstību un to ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti. Studiju kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par higiēnas pamatjautājumiem, labas higiēnas prakses principiem atbilstošas vides nodrošināšanu ēdināšanas uzņēmumā, sanitārā režīma un personiskās higiēnas ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par pārtikas produktu mikrofloru un higiēnas teorētiskajiem pamatjautājumiem – 1. un 2.kontroldarbs.
Pārzina pārtikas produktu mikrofloras attīstību noteicošos faktorus un uzņēmuma higiēnisko vidi ietekmējošos faktorus – 3. un 4.kontroldarbs.
Prot veikt pārtikas produktu mikrobioloģiskās analīzes, analītiski aprakstīt iegūtos rezultātus, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus – laboratorijas darbi.
Spēj veikt ēdināšanas uzņēmuma higiēnisko novērtējumu, formulēt problēmas un rast risinājumus, tos izskaidot un argumentēt, diskutēt par higiēnisko vidi nodrošinošām metodēm un līdzekļiem - praktiskie darbi.
Kompetence iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas izmantot ar mikrobioloģijas un higiēnas jautājumiem saistītu problēmas risināšanā, izprot profesionālo ētiku, izvērtē profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību – 1. un 2.patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mikroorganismu morfoloģija, šūnas ķīmiskais sastāvs. (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbi - 2h).
2. Mikroorganismu fizioloģija. (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbi – 2h).
3. Mikroorganismu enzīmi un vielmaiņas procesi. (Lekcija 1h; Laboratorijas darbi – 2h).
4. Mikroorganismu izplatība dabā. Gaisa, ūdens, augsnes mikroflora un tās kopsakarība ar pārtikas produktiem. (Lekcija – 1h: Laboratorijas darbi – 4 h).
5. Ārējo faktoru ietekme uz mikroorganismu attīstību. Biotiskie faktori (simbioze, metabioze, antagonisms). (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbi – 2h). Mikroorganismu morfoloģija, vielu maiņas procesi un vides faktoru ietekme uz to attīstību - 1.kontroldarbs.
6. Olbaltumvielu un tauku pārvērtības mikroorganismu ietekmē. Ogļhidrātu pārvērtības mikroorganismu ietekmē. (Lekcija – 1 h; Laboratorijas darbi – 2h).
7. Patogēno mikroorganismu raksturojums. Pārtikas toksikozes. Patstāvīgā darba prezentācija-diskusija par pārtikas intoksikācijas un pārtikas infekcijas izraisošiem patogēniem mikroorganismiem un to attīstību gatavajos ēdienos (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbi – 2h).
8. Patogēno mikroorganismu izraisītās pārtikas infekcijas. (Lekcija – 1h). Olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku izmaiņas pārtikas produktos mikroorganismu darbības rezultātā - 2.kontroldarbs.
9. Higiēnas pamatprincipi. Labi higiēnas prakses posmi. Piesārņojuma avoti. (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h).
10. Ēdināšanas uzņēmuma plānojums un apkārtējās vides higiēniskais raksturojums. (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h).
11. Telpu, aprīkojuma, iekārtu higiēniskais dizains. Iekārtu un saskares virsmu materiāli. (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h).
12. Apgaismojums, ventilācija, apkure, ūdensapgāde. (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h). Higiēnas teorētiskie pamatjautājumi- 3.kontroldarbs.
13. Notekūdeņi, atkritumvielu aprite. (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h).
14. Sanitārais režīms ēdināšanas uzņēmumā. Insektu un grauzēju kontrole. (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 4h).
15. Personīgā higiēna. Patstāvīgā darba prezentācija-diskusija par uzņēmuma higiēnisko novērtējumu atbilstoši labas higiēnas prakses posmu prasībām (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h).
16. Nemikrobiālā saindēšanās ar pārtikas produktiem. (Lekcija – 1h). Uzņēmuma higiēnisko vidi ietekmējošie faktori – 4.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa eksāmena vērtējums sastāv no:
• rakstiska eksāmena par studiju kursā apgūto teorētisko vielu (25%);
• izstrādātiem un ieskaitītiem 5 laboratorijas darbiem un 4 praktiskiem darbiem (25%);
• ieskaitītiem 4 kontroldarbiem (25%);
• izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem 2 patstāvīgiem darbiem (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.patstāvīgais darbs. Pārtikas intoksikācijas un pārtikas infekcijas izraisošie patogēnie mikroorganismi un to attīstība gatavajos ēdienos (iesniedz elektroniskā veidā), studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.
2.patstāvīgais darbs. Uzņēmuma higiēniskais novērtējums atbilstoši labas higiēnas prakses posmu prasībām (iesniedz elektroniskā veidā), studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas, praktisko un patstāvīgo darbu akumulatīvā vērtējuma ar atzīmi.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar tam noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, laboratorijas, praktisko un patstāvīgo darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Food science and technology: new research. L. V. Greco and M. N. Bruno, editors. New York: Nova Science Publishers, 2008. - xiii, 482 p.lpp.
2. Food hygiene: basic texts. Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme. 4th ed. Rome: WHO: FAO, 2009., 125 lpp.
Pieejams: http://www.fao.org/3/a1552e/a1552e00.htm
3. Sprenger R.ichard A. Hygiene for management: a text for food safety courses /Richard A. Sprenger. Doncaster: Highfield.Co.UK Ltd, 2005.416 lpp.
4. Fehlhuaber K., Kleer J., Fley F. Handbuch Lebensmittelhygiene. Hamburg, Deutchland: Behr’ Verlag Hamburg, Deutchland, 2008.
5. Nikolajeva V. (2014) Pārtikas mikrobioloģija. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 142 lpp.

Papildliteratūra

1. Adams M. R.‏ (2016) Food microbiology. University of Surrey., Guildford, UK. Kambridge, UK,: Royal Society of Chemistry, 2016. 546 p.
Codex alimentarius: food hygiene: basic texts. Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme.3rd ed. Rome: FAO: WHO, 2004. 68 lpp.
Pieejams: http://www.fao.org/3/y5307e/y5307e00.htm

Periodika un citi informācijas avoti

Nozaru labas higiēnas un labas ražošanas prakses vadlīnijas. Pieejams https://www.zm.gov.lv/partika
Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.852/2004. Pieejams https://www.zm.gov.lv/partika.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 1.studiju kursa līmenis