Kursa kods PārZ2060

Kredītpunkti 12

Piena pārstrādes tehnoloģija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits60

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

Ķīmi2019, Fizikālā un koloidālā ķīmija

Ķīmi2020, Neorganiskā un analītiskā ķīmija

Ķīmi2021, Bioķīmija

PārZ2064, Pārtikas mikrobioloģija

PārZ3088, Pārtikas ražošanas iekārtas

PārZ4060, Pārtikas piedevas

Kursa anotācija

Studiju kursa „Piena pārstrādes tehnoloģija” mērķis ir sniegt zināšanas par piena pārstrādē patērētājam drošu un veselībai nozīmīgu produktu ražošanai. Kursa uzdevums ir radīt mūsdienu jaunākajiem sasniegumiem atbilstošu priekšstatu par piena produktu ražošanu. Īpaša vērība veltīta praktisko iemaņu izkopšanai piena produktu sensoro, fizikāli-ķīmisko un mikrobioloģisko rādītāju testēšanai; produktu defektu rašanās cēloņu izpratnei; piena produktu ražošanā lietoto tehnoloģisko iekārtu, tostarp iepakošanas, darbības principu apguvei un pasākumiem produktu drošības uzraudzībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina svarīgāko informāciju par piena produktu ražošanas tehnoloģijām, tehnoloģisko iekārtu darbību, iepakošanas tehnoloģijām un materiāliem derīguma termiņa nodrošināšanai– 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. kontroldarbs.
2. Ir izpratne par ražošanas laikā noritošajiem fizikālajiem, ķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem – 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. laboratorijas darbs.
3. Prasmes izskaidrot produktu defektu rašanās cēloņus un to novēršanas iespējas, saistot ar piena sastāvu, kvalitāti un tehnoloģisko procesu norisi, kompetence piena produktu kvalitātes kontrolē un riska vadībā, inovatīvo produktu izstrādē.– 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. laboratorijas darbs, semināri.

4. Kompetence. Spēj: apkopot un analizēt iegūto informāciju; risināt ar piena pārstrādes nozari saistītas problēmas; pieņemt atbilstošus, darboties individuāli un komandā. Praktiskais darbs, semināri

Kursa saturs(kalendārs)

(ja nepieciešams norāda apjomu stundās) Tehnoloģijas –T (40 h+40h), Tehnoloģiskās iekārtas – T.i. (12 h+12h), Iepakošana – I (4 h+4 h), Sensora novērtēšana –S (4 h+4 h), HACCP–H (8 h)
1. L. Ievadlekcija. Piena sintēze un sekrēcija, sastāvs (dažādu lauksaimniecības dzīvnieku piens), ieguve (sadalījums pa valstim, ražošanas apjomi, cenas) (2h, T). Atsevišķu piena sastāvdaļu (ūdens, olbaltumvielas (izdalīšanas paņēmieni), lipīdi, laktoze, vitamīni, minerālvielas, fermenti, baktericīdas un antivielas) raksturojums (4h, T).
L.d. Piena ķīmiskā sastāva analīze (olbaltumvielu, tauku, laktozes, sausnas saturs ar dažādam metodēm) (3h, T).
L.d.: Piena olbaltumvielu izdalīšanas paņēmieni (3h, T).
2. L. Piena kvalitāte, reglamentējoša likumdošana, uzņēmuma iekšējie standarti un prasības; sensorie, fizikāli-ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji, kvalitāti ietekmējošie faktori. Kvalitātes kontroles nepieciešamība un iespējas (4h, T).
L.d. Piena kvalitātes (skābuma, pH noteikšana, sasalšanas temperatūra, antibiotiku klātbūtne ar dažādam metodem) un mikrobioloģiskās kvalitātes analīze (kopskaits, enterobacterea, pienskābes baktērijas) un piena uzglabāšanas temperaturas nozīme (5h, T sadarbībā ar ražotāju). 1. Kontroldarbs
3. L. Piena mehāniskā (dzesēšana, filtrācija, separēšana, baktofugēšana, mikrofiltrācija, normalizācija, deārācija) un termiskā apstrāde (veidi, nozīme, ietekmē uz piena sastāvdaļām) (3h, T).
L.d. Piena separēšana, normalizācija, aprēķini, tauku satura noteikšana, normalizēta maisījuma pagatavošana, homoģenizācija (3 h, T)
L.: Iekārtas mehāniskai un termiskai piena apstrādei, to darbības princips (3h, Ti).
L.d.: Iekārtu darbības apguve (3h, Ti).
4. L. Termiski apstrādāta piena un krējuma ieguve (2h, T).
L.d.: Termiskās apstrādes režīmu kalkulācija, efektivitātes pārbaude un ietekmē uz piena kvalitāti (2h T, 3 Ti). 2. Kontroldarbs
5. L. Ieraugu raksturojums, skābpiena dzērienu ražošana (3h, T).
L.d. Ieraugu aktvitātes pārbaude un dažādu faktoru ietekme uz skābpiena produktu kvalitāti, pienskābes baktēriju analīze (5h, T).
6. L. Skābpiena produktu ražošana (2h, T). Iekārtas skāpbiena produktu ieguvei (1h, Ti).
L.d. Sūkalu sinerēzi ietekmējošo faktoru izvērtējums, biezpiena kvalitātes izvērtējums (3h, T).
L.d. Iekārtu darbības principa apguve (2h, Ti). 3. Kontroldarbs
7. L. Piena produktu (šķidro un pastveida) iepakošanas materiāli, iekārtas, principi (2h, I).
L.d. Produktu iepakošanas materiālu izvēle un tehnika (2h, I).
8. L. Saldējuma klasifikācija, izejvielas, receptūras, aprēķini, ražošana, iekārtas saldējuma ieguvei (2h, T).
L.d. Saldējuma pagatavošana un kvalitātes izvērtējums (3h, T).
L.d. Frīzēšanas un saldēšanas iekārtu darbības principi (2h, Ti). 4. Kontroldarbs
9. L. Sviesta un tā produktu klasifikācija, kvalitāte un ražošana, iekārtas sviesta gatavošanai (2 h, T+2h, Ti).
L.d. Sviesta gatavošana un kvalitātes izvērtējums (3h, T).
10. L. Siers, ražošanas procesi, palīglīdzekļi, iekārtas (4 h, T+ 2h, Ti).
L.d. Saldpiena siera gatavošana, siera kvalitātes izvērtējums un mikroflora (2h, T+2h, M). 5. Kontroldarbs
11. L. Siera ražošanas tehnoloģija, bioķīmiskie procesi siera nogatavināšanā (4h, T).
L.d. Skābpiena un svaigo sieru gatavošana (3h, T).
12. L. Sviesta, siera un piena konservu iepakošana, veidi, materiāli, iekārtas (2h, I).
L.d. Produktu iepakošanas risinājumi (2h, I). 6. Kontroldarbs
13. L. Piena konservu ražošanas tehnoloģija, iekārtas (2h, T+2h, Ti)
L.d. Ietvaices un kaltēšanas iekārtu darbība, jaunākie risinājumi (2h, Ti).
L.d. Piena konsenrvu kvalitātes izvērtējums (2h, T).
14. L. Piena rūpniecības blakusprodukti, pārstrādes tehnoloģijas un iekārtas (2h, T).
L.d. Membrānu iekārtu darbības principi un iegūto produktu izmantošana jauno produktu radīšanai (3h, T). 7. Kontroldarbs
15. L. Piena produktu sensorās novērtēšanas principi, metodes, standarti (4h, S).
L.d. Piena produktu sensorās novērtēšanas pamati (4h, S).

16. P.d. Produktu drošība, kontroles un kritisko kontroles punktu definēšana un uzraudzība (8h). 8. Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Apmeklēti, izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi.
• Sekmīgi uzrakstīti teorētiskie kontroldarbi (kopā 8).

• Sekmīgi aizstāvēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Individuālais darbs bibliotēkā, izstrādājot patstāvīgo darbu un gatavojoties semināriem, kas balsta uz laboratorijas darbos iegūtajiem rezultātiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no septiņiem kontroldarbiem un patstāvīgo darbu novērtējuma, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu atzīmēm. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no:
• studiju kursa kontroldarbu,
• laboratorijas darbu novērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu (jautājumi gan testa, gan īso atbilžu variantu veidā) var iegūt, ja vismaz 50 % jautājumu atbildēti pareizi.

Izstrādātos laboratorijas darbus, students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu, vērtējot laboratorijas darbā iegūtos rezultātus diskusijas veidā grupā.

Obligātā literatūra

Walstra, Pieter. Dairy science and technology [elektroniskais resurss] / Pieter Walstra, Jan T.M. Wouters, T.J. Geurts. 2nd ed. Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. 782 lpp.: il. Food science and technology ; 146 . Grāmata izdota arī iespiestā veidā. ISBN 9781420028010 (e-book: PDF).
Milk processing and quality management / edited by Adnan Y. Tamime. Chichester, West Sussex, UK; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2009. xviii, 324 lpp.: il., tab.; 25 cm. Society of Dairy Technology series . ISBN 9781405145305
Milk and dairy products in human nutrition / technical editors Ellen Muehlhoff, Anthony Bennett, Deirdre McMahon; Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. xxvi, 376 p.

Piena pārstrādes tehnoloģija : [mācību grāmata] / Lilita Ozola, Inga Ciproviča. Jelgava : LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 2002.

Papildliteratūra

Крусь Г.Н, Храмцов А. Г.., Волокитина Э. В., Карпычев С. В. (2006). Технология молока и молочных продуктов. Москва “Колос”, 455 с.
Бредихин C.A., Космодемьянский Ю.В. (2003) Технология и техника переработки молока. Москва: Колос. 400 стр.
Востроилов А.В., Семёнова И.Н. (2010) Основы переработки молока и экспертиза качества молочных продуктов. Санкт-Петербург: ГИОРД. 512 стр.
Pārtikas produktu tehnoloģija: starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne": mācību materiāls / Daina Kārkliņa, Inga Ciproviča. Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, c2008, 93 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Internet resources – key words: milk, dairy products, equipment for milk processing.
https://www.journalofdairyscience.org/
https://www.chr-hansen.com

https://www.tetrapak.com/about/tetra-pak-dairy-processing-handbook

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglības bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".