Код курса PārZ1011

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента32

Дата утвеждения курса20.03.2018

Разработчики курса

author

Zanda Krūma

author

Mārtiņš Šabovics

Учебная литературa

1. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem bakalaura darba izstrādei. Jelgava,
2019, 23 lpp.
2. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes nolikums [tiešsaiste]. [Skatīts: 27. maijā, 2020.]. Piejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2016-05/PTF.pdf
3. Berķis U., Dambrova M., Gobiņa I. u.c. (2018) Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. RSU, Rīga, 304 lpp.

4. www.llufb.lv

Дополнительная литература

https://www.pvd.gov.lv/
Zariņš Z., Neimane L., Bodnieks E. (2018) Uztura mācība. Latvijas Universitāte, Rīga, 432 lpp.
Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.

Периодика и другие источники информации

Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com žurnālu un konferenču rakstu krajumu analīzei. Pārtikas zinātnes žurnāli - Food Chemistry, LWT, Cereal Science, konferenču materiāli – FoodBalt, Research for Rural Development.