Kursa kods PārZ1011

Kredītpunkti 3

Pārtikas zinātnes pamati I

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Mārtiņš Šabovics

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par studiju kārtību Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), iepazīstas ar studiju gada iedalījumu, studentu tiesībām un pienākumiem, PTF studiju programmu raksturojumu. Gūst ieskatu par LLU Fundamentālās bibliotēkas darba kārtību, bibliogrāfisko resursu meklēšanas iespējām. Gūst zināšanas par pārtikas zinātnes nozari un tās klasifikāciju. Studenti iegūst zināšanas individuālo darbu izstrādes pamatos: darba nosaukums, mērķis, uzdevumi, hipotēze, struktūra, zinātniskās literatūras pielietošanas iespējas un analizēšana, rezultātu analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina studiju kārtību universitātē, studenta pienākumus un tiesības (1 kontroldarbs);
• Pārzina pārtikas zinātnē svarīgākos jēdzienus un likumsakarības (2 kontroldarbs);
• Spēj orientēties universitātē pieejamos resursos un to praktiskā pielietošanā studiju procesā (praktiskais darbs par bibliotēkas resursu izmantošanu);
• Spēj formulēt problēmas un analizēt risinājumu iespējas pārtikas nozarē (1 patstāvīgais darbs – aktualitātes pārtikā Latvijā);
• Spēj mērķtiecīgi izmantot informāciju studiju procesā, formulēt pētījuma aktualitāti, mērķus, uzdevumus (praktiskie darbi);
• Spēj izvērtēt zinātnisko literatūru un pielietot studiju un pētniecisko darbu izstrādē (2 patstāvīgais darbs – produktu analīze);

Spēj analītiski aprakstīt iegūtos pētījumu rezultātus (2 patstāvīgais darbs – produktu analīze).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Fakultātes struktūra, vēsture, studiju programmas un plāni, to raksturojums. Prakses, to norise ( lekcija 1h)
2. Studiju procesa raksturojums Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), saistošie normatīvie akti, LAIS. Studenta pienākumi un tiesības studiju procesā (lekcija 1h; praktiskais darbs 1h).
3. Studiju līgums, tā satura detalizēts izklāsts. Studentu pašpārvalde, tās darbība (praktiskais darbs 1h).
4. Studiju nolikuma raksturojums, studiju kredīta un stipendijas piešķiršanas noteikumi un kārtība (lekcija 1h).
5. Fundamentālās bibliotēkas fondi, datu bāzes, informācijas meklēšana, bibliogrāfisko izdevumu izsniegšana (lekcija 1h; praktiskais darbs1h).
6. ERASMUS programma, studentu mobilitātes iespējas, kārtība (praktiskais darbs 1h).
7. Pārtikas zinātnes nozares un apakšnozaru raksturojums (lekcija 1h; praktiskais darbs 1h).
8. Pārtikas zinātnes sasniegumi pasaulē un Latvijā. Pārtikas zinātnes pētījumus īstenojošās institūcijas Latvijā (lekcija 1h; praktiskais darbs 1h).
9. Individuālo darbu veidi un raksturojums studiju procesā. Studentu pētniecisko darbu tematika (lekcija 1h; praktiskais darbs 1h)
10. Pētnieciskā darba izstrādāšanas plānošana. (lekcija 1h; praktiskais darbs 1h)
11. Darba strukturēšanas pamatprincips un veidi (piemēram, anotācija, ievads, literatūras apskats) (lekcija 2h; praktiskais darbs 1h)
12. Individuālā darba aktualitāte, nosaukums, hipotēze, mērķis un uzdevumi. (lekcija 1h; praktiskais darbs 1h)
13. Zinātniskās literatūras veidi, analīze un izvēle dažādu individuālo darbu izstrādē (lekcija 1h; praktiskais darbs 2h)
14. Elektroniskā vidē pieejamās zinātnisko rakstu bāzes, to analīze un izmantošana studiju procesā (lekcija 1h; praktiskais darbs 1h)
15 Ieskats par dažādu materiālu un metožu pielietojuma iespējām pētnieciskā darba izstrādē (lekcija 1h; praktiskais darbs 2h)

16 Pētījuma rezultātu un secinājumu izstrāde (lekcija 2h; praktiskais darbs 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti 4 praktiskie darbi:
1) fundamentālās bibliotēkas fondi, datu bāzes, informācijas meklēšana,
2) zinātniskā darba mērķa un uzdevumu formulēšana,
3) literatūras noformēšana atbilstoši norādījumiem,
4) iepazīšanās ar PTF zinātniski pētnieciskām laboratorijām.
Nokārtoti divi kontroldarbi:
1 kontroldarbs – LLU un PTF struktūra, saistošie normatīvie akti, studenta pienākumi un tiesības studiju procesā.
2 kontroldarbs – zinātniskā darba strukturēšanas principi un literatūras analīze
Izstrādāti 2 patstāvīgi darbi (elektroniski iesniegti patstāvīgie darbi atbilstoši prasībām, iesniegta prezentācija un aizstāvēts darbs).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija sastāv no sekojošām aktivitātēm:
• gatavošanās lekcijām
• gatavošanās praktiskiem darbiem
• gatavošanās kontroldarbiem
• patstāvīgo darbu izstrāde.
Kursa ietvaros tiek izstrādāti 2 patstāvīgie darbi.
Pirmais patstāvīgais darbs jāizstrādā par aktualitātēm pārtikas nozarē Latvijā prezentācijas veidā (apjoms - 6 slaidi), kurā ietver sekojošu informāciju:
• nozares lielākie, pazīstamākie uzņēmumi (1 slaids)
• mazi, interesanti uzņēmumi (1 slaids),
• populārākie produkti un produktu klāsta raksturojums, produktu cenas amplitūdas (1 slaids),
• interesantākie, inovatīvākie produkti (1 slaids),
• nozares lielākie mīnusi un nepieciešamās izmaiņas (1 slaids)
• nozares perspektīvas (1 slaids)
Darbu izstrādā grupā (2-3 cilvēki)
Otrais patstāvīgais darbs tiek izstrādāts, kā pirmā patstāvīgā darba turpinājums. Darbu izstrādā grupā (2-3 cilvēki). Jāizvēlas 3 produkti no pirmajā pastāvīgā darbā analizētās produktu grupas, piemēram, trīs ražotāju graudu maizes.
Darbā jāietver šādas sadaļas:
• titullapa,
• saturs,
• ievads,
• literatūras apskats par produkta sastāvu, dažādību Latvijas tirgū, tendencēm (2 līdz 3 lpp),
• materiālu un metožu sadaļā raksturo trīs izvēlētos produktus (1 lpp),
• rezultātu sadaļā analizē uzturvērtību un sastāvdaļas (pēc marķējumā pieejamās informācijas); veic produktu degustāciju un novērtēšanu (3 lpp),
• secinājumi,
• literatūras saraksts.
Darba apjoms līdz 10 lpp, iesniedz elektroniskā veidā. Sagatavo prezentāciju (8 slaidi).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un patstāvīgo darbu vērtējuma.
Izstrādātos patstāvīgos darbus students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.

Obligātā literatūra

1. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem bakalaura darba izstrādei. Jelgava,
2019, 23 lpp.
2. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes nolikums [tiešsaiste]. [Skatīts: 27. maijā, 2020.]. Piejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2016-05/PTF.pdf
3. Berķis U., Dambrova M., Gobiņa I. u.c. (2018) Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. RSU, Rīga, 304 lpp.

4. www.llufb.lv

Papildliteratūra

https://www.pvd.gov.lv/
Zariņš Z., Neimane L., Bodnieks E. (2018) Uztura mācība. Latvijas Universitāte, Rīga, 432 lpp.
Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com žurnālu un konferenču rakstu krajumu analīzei. Pārtikas zinātnes žurnāli - Food Chemistry, LWT, Cereal Science, konferenču materiāli – FoodBalt, Research for Rural Development.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".