Kursa kods MežZP043

Kredītpunkti 6

Mežzinība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

author

Imants Liepa

Dr. habil. biol.

Priekšzināšanas

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2021, Meža augsnes zinātne

MežZ2006, Medniecība

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3003, Meža selekcija

Kursa anotācija

Prakse satur dendroloģijas, meža augsnes zinātnes, medniecības, meža selekcijas un mežzinības studiju kursu teorētisko zināšanu nostiprināšanu meža apstākļos nolūkā saprast to lomu meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanā un īstenošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Prakses laikā students dabā nostiprina zināšanas par Latvijā savvaļā augošajiem, kā arī apstādījumos biežāk stādītajiem kokaugiem, pēc kokaugu morfoloģiskajām pazīmēm prot spriest par ikviena kokauga taksonomisko piederību un piemīt kompetence atsevišķus taksonus saistīt ar augšanas apstākļiem - gan dažādiem meža tipiem, gan piemērotību apstādījumos (katras prakses dienas noslēgumā zināšanas, prasmes un kompetences tiek pārbaudītas kārtojot kolokviju, vērtējums iesk./neiesk.).

Nostiprina zināšanas par mežu ekosistēmu struktūru, funkcijām, klasifikāciju, bioloģisko daudzveidību, augsnes specifiku un praktisko apsaimniekošanu, akcentējot meža selekcijas un medību lomu.
Iegūst prasmes patstāvīgi noteikt Latvijas meža un augsnes tipoloģiskās vienības, novērtēt vides faktoru ietekmi un izvēlēties piemērotāko ilgtspējīgas mežkopības paņēmienu.
Ir kompetenti meža apsaimniekošanas pasākumu plānošanā un īstenošanā atbilstoši meža ekoloģijas nosacījumiem – patstāvīgais darbs konsultējoties ar prakses vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. diena. Sausieņu mežu dendroflora. (6 stundas)
2. diena. Slapjaiņu mežu dendroflora. (6 stundas)
3. diena. Kokaugi purvaiņos un purvu ekosistēmās Latvijā. (6 stundas)
4. diena. Kokaugi antropogēni ietekmētās meža ekosistēmās (āreņi, kūdreņi). (6 stundas)
5. diena. Urbānajās teritorijās sastopamie kokaugi, introducētie, invazīvie kokaugi. (6 stundas)
6. diena. Augsnes galveno īpašību noteikšana. Augsnes klasifikācija. Augsnes paraugu ievākšana. (6 stundas)
7. diena. Augsnes galveno īpašību noteikšana. Augsnes klasifikācija. Augsnes paraugu ievākšana. (6 stundas)
8. diena. Kamerālie darbi. Augšņu kartes. (6 stundas)
9. diena. Kamerālie darbi. Augšņu kartes. (6 stundas)
10. diena. Dzīvnieku darbības pēdas. Pārnadžu barības bāzes novērtēšana. Mastu sagatavošana medībām un luktu būve. (6 stundas)
11. diena. Dzīvnieku darbības pēdas. Pārnadžu barības bāzes novērtēšana. Mastu sagatavošana medībām un luktu būve. (6 stundas)
12. diena. Biotehnisko pasākumu izpilde. (6 stundas)
13. diena. Izcilo koku atlase. Sēklu plantāciju ierīkošana un kopšana. Vainagu veidošana, čiekuru ražas novērtēšana. (6 stundas)
14. diena. Iepazīšanās ar lapu koku meža selekcijas objektiem. (6 stundas)
15. diena. Iepazīšanās ar skuju koku meža selekcijas objektiem. (6 stundas)
16. diena. Meža tipoloģijas sintaksonomisko vienību noteikšanas sistēmas apguve un mežaudžu komponentu izdalīšana. (6 stundas)
17. diena. Kokaudžu dendrometriska raksturošana. Koakciju un vides ietekmes izpausmju analīze.
18. diena. Latvijas mežu un purvu daudzveidība. (6 stundas)
19. diena. Iepazīšanās ar reti sastopamiem meža augšanas apstākļu tipiem un dabiskajiem meža biotopiem. (6 stundas)
20. diena. Prakses pārskata sagatavošana. Prakses ieskaite meža apstākļos. (6 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās visās prakses dienās. Jāveido prakses atskaites žurnāls, kas ir prakses beigās jāaizstāv. Akumulējoša ieskaite pēc parciālo (prakses sadaļu) ieskaišu saņemšanas.
Katras prakses dienas noslēgumā ieskaitīta zināšanu, prasmju un kompetenču pārbaude – kolokvija, mutiska vai rakstiska testa kārtošana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi grupās un atbilstoši iepriekš iedotam laika grafikam pilda uzdotos darba uzdevumus, par katru dienu raksta un papildina atskaites žurnālu. Neskaidros jautājumus pārrunā ar pasniedzēju.
5 kolokviji (meža un urbānajā vidē satopamie koki, krūmi, sīkkrūmi, puskrūmi, liānas) -
taksonu diagnostiskās pazīmes, to latviskie un latīniskie nosaukumi

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses atskaites žurnālam jābūt aizpildītam atbilstoši SND noteikumiem.
Prakses aizstāvēšanā jāspēj atbildēt uz jautājumiem, par apgūto tematiku prakses laikā.
Kolokvijā ieskaiti var iegūt pazīstot kokaugus, zinot to latīniskos un latviskos nosaukums.

Obligātā literatūra

1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zvaigzne, 2006. 447 lpp.
2. Lange V., Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zvaigzne, 1978. 304 lpp.
3. Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1980. 589 lpp.
4. Straupe I., Indriksons A., Kazāka. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs. Jelgava: LLU, s/b Šalkone, 2014. 179 lpp.
5. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums (2013) A.Auniņa red., Rīga, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 320 lpp.
6. Liepa I. u.c. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2014. 118 lpp.
7.

Papildliteratūra

1. Svilāns A. Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem. Rīga: Jumava, 2018. 96 lpp.
2. Mauriņš A. Saistošā dendroloģija. Rīga: Liesma, 1973. 184 lpp.
3. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 453 lpp.
4. Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai. LVM, 2013. 70 lpp.
5.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Priedītis N. Latvijas augi. Rīga: Gandrs. 888 lpp. http://www.latvijasdaba.lv/augi/
2. Jansons, A. MEŽA SELEKCIJA: izziņas materiāls. LVMI „Silava”, Salaspils, 2012. http://www.silava.lv/userfiles/file/ESF%20Jansons%20%C4%80/1_Meza-selekcijas-izzina-AJ.pdf
3.

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne".