Kurs-Code MežZ5063

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)114

Bestätigt am (Datum)21.03.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inga Straupe

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma [tiešsaiste] [skatīts 20.04.2022.] Pieejams:
https://www.vestnesis.lv/ta/id/9304
2. Bioloģiskās Daudzveidības Nacionālās programmas ieviešana [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2022.]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/daba/dabas_aizsardzibas_projekti/?doc=2924
3. Bioloģiskā daudzveidība Latvijā [tiešsaiste] . Pieejams:
[skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://www.daba.gov.lv/lv
4. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2.papildināts izdevums., A.Auniņa red., Rīga:, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013. 320 lpp. Pieejams:
https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-dabas-aizsardzibas-joma/es_biotopi_latvija_rokasgramata_lv_2_izdevums.pdf
5. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā.
[skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/
6. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. S. Ikauniece (ed). Volume 6: Forests. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-5-4
[skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
7. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. S. Rūsiņa (ed). Volume 3. Semi-natural Grasslands. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-2-3 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
8. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. A. Priede (ed). Volume 4. Mires and springs. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-3-0 [skatīts 20.04.2022]. Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/MIRES_ENG.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2022.]. Pieejams: http://www.iufro.org/download/file/4772/4508/80701-40205-40206-florence03_pdf/
2. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. A. V. Urtāns (ed). Volume 2. Rivers and Lakes. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-1-6 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
3. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. B. Laime (ed). Volume 1. Coastal, Inland Dune and Heath Habitats. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-0-9 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
4.Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. I. Čakare(ed). Volume 5. Outcrops and caves. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-4-7 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Vides vēstis. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939
2. Rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: LVMI Silava. ISSN 1407-270X 3.
3. Rakstu krājums "Latvijas veģetācija". Rīga: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. ISSN 1407-3641