Kursa kods MežZ5063

Kredītpunkti 6

Bioloģiski vērtīgās ekosistēmas

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt izpratni par bioloģiski vērtīgu ekosistēmu būtību un nozīmi, to apsaimniekošanas metodēm un iespējamajiem risinājumiem. Studiju kursā apskatīta bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. Dota bioloģiski vērtīgo ekosistēmu klasifikācija un kritēriji. Raksturotas īpaši aizsargājamās sugas un īpaši aizsargājamie biotopi. Raksturots un analizēts bioloģiskās daudzveidības monitorings.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
1. pārzina bioloģiskās daudzveidības nacionālo programmu un apakšprogrammas, bioloģiski vērtīgo ekosistēmu klasifikāciju, to izdalīšanas kritērijus – 1., 2., 3. seminārs;
2. prot raksturot un atšķirt bioloģiski vērtīgās ekosistēmas, īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamās sugas, izskaidrot to monitoringu - diskusija;
3. spēj analizēt un vērtēt bioloģiskās daudzveidības monitoringa rezultātus, paredzēt un risināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un apsaimniekošanas iespējas dažādās ekosistēmās, īpaši mežā – individuālais uzdevums.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vides aizsardzības politika Latvijā. Vides aizsardzības prioritārās problēmas.(4h)
2. Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. (1h)
3. Bioloģiski vērtīgo ekosistēmu kritēriji un apsaimniekošana. (2h)
4. Mežu grupas Latvijā. Eiropas Savienības īpaši aizsargājamie meža biotopi. 1.seminārs.(6h)
5. Īpaši aizsargājamās sugas meža biotopos. Īpaši aizsargājamās sugas, kurām veidojami mikroliegumi.(2h)
6. Eiropas Savienības īpaši aizsargājamie zālāju biotopi. 2.seminārs.(4h)
7. Eiropas Savienības īpaši aizsargājamie purvu biotopi.(2h)
8. Eiropas Savienības īpaši aizsargājamie piekrastes biotopi. 3.seminārs.(4h)
9. Bioloģiskās daudzveidības monitorings. (4h)
10. Biotopu un sugu monitoringa apakšprogrammas.(2h)
11. Baltijas jūras biotopu un sugu monitoringa apakšprogramma. (2h)
12. Meža biotopu un sugu monitoringa apakšprogramma. (2h)
13. Purvu biotopu un sugu monitoringa apakšprogramma.(2h)
14. Ezeru un upju biotopu un sugu monitoringa apakšprogrammas. 4. Seminārs un diskusija.(4h)
15. Sugu monitoringa apakšprogrammas. (1h)
16. Individuālā uzdevuma prezentācija. 5. Seminārs (6h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši sniegumam studiju kursā students saņem ieskaiti ar atzīmi. Nepieciešams apmeklēt lekcijas un praktiskos darbus studiju kursā 75% apjomā vai pieļaujama studiju kursa apguve pēc individuāla plāna. Nepieciešams individuāli sagatavot un aizstāvēt uzdevumu - prezentāciju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam individuāli jāsagatavojās 3 semināriem un diskusijai, kā arī jāizpilda uzdevums un jāsagatavo prezentācija. Individuālie darbi saskaņojami ar pasniedzēju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums veidojas no studiju kursa semināru, diskusijas un individuālā darba prezentācijas kumulatīvā vērtējuma. Atzīmes izšķiršanās gadījumā students atbild papildus jautājumus. Seminārus un diskusiju vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību – jāsagatavo atbildes uz visiem semināra jautājumiem.

Obligātā literatūra

1.Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma [tiešsaiste] [skatīts 20.04.2022.] Pieejams:
https://www.vestnesis.lv/ta/id/9304
2. Bioloģiskās Daudzveidības Nacionālās programmas ieviešana [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2022.]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/daba/dabas_aizsardzibas_projekti/?doc=2924
3. Bioloģiskā daudzveidība Latvijā [tiešsaiste] . Pieejams:
[skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://www.daba.gov.lv/lv
4. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2.papildināts izdevums., A.Auniņa red., Rīga:, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013. 320 lpp. Pieejams:
https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-dabas-aizsardzibas-joma/es_biotopi_latvija_rokasgramata_lv_2_izdevums.pdf
5. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā.
[skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/
6. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. S. Ikauniece (ed). Volume 6: Forests. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-5-4
[skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
7. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. S. Rūsiņa (ed). Volume 3. Semi-natural Grasslands. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-2-3 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
8. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. A. Priede (ed). Volume 4. Mires and springs. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-3-0 [skatīts 20.04.2022]. Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/MIRES_ENG.pdf

Papildliteratūra

1. Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2022.]. Pieejams: http://www.iufro.org/download/file/4772/4508/80701-40205-40206-florence03_pdf/
2. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. A. V. Urtāns (ed). Volume 2. Rivers and Lakes. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-1-6 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
3. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. B. Laime (ed). Volume 1. Coastal, Inland Dune and Heath Habitats. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-0-9 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
4.Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. I. Čakare(ed). Volume 5. Outcrops and caves. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-4-7 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939
2. Rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: LVMI Silava. ISSN 1407-270X 3.
3. Rakstu krājums "Latvijas veģetācija". Rīga: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. ISSN 1407-3641

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” ierobežotās izvēles daļā