Код курса MežZ5063

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента114

Дата утвеждения курса21.03.2022

Разработчик курса

author

Inga Straupe

Учебная литературa

1.Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma [tiešsaiste] [skatīts 20.04.2022.] Pieejams:
https://www.vestnesis.lv/ta/id/9304
2. Bioloģiskās Daudzveidības Nacionālās programmas ieviešana [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2022.]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/daba/dabas_aizsardzibas_projekti/?doc=2924
3. Bioloģiskā daudzveidība Latvijā [tiešsaiste] . Pieejams:
[skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://www.daba.gov.lv/lv
4. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2.papildināts izdevums., A.Auniņa red., Rīga:, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013. 320 lpp. Pieejams:
https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-dabas-aizsardzibas-joma/es_biotopi_latvija_rokasgramata_lv_2_izdevums.pdf
5. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā.
[skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/
6. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. S. Ikauniece (ed). Volume 6: Forests. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-5-4
[skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
7. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. S. Rūsiņa (ed). Volume 3. Semi-natural Grasslands. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-2-3 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
8. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. A. Priede (ed). Volume 4. Mires and springs. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-3-0 [skatīts 20.04.2022]. Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/MIRES_ENG.pdf

Дополнительная литература

1. Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2022.]. Pieejams: http://www.iufro.org/download/file/4772/4508/80701-40205-40206-florence03_pdf/
2. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. A. V. Urtāns (ed). Volume 2. Rivers and Lakes. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-1-6 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
3. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. B. Laime (ed). Volume 1. Coastal, Inland Dune and Heath Habitats. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-0-9 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/
4.Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. I. Čakare(ed). Volume 5. Outcrops and caves. Nature Conservation Agency. Sigulda, 2017. ISBN 978-9934-8703-4-7 [skatīts 20.04.2022] Pieejams: https://nat-programme.daba.gov.lv/public/eng/documents_and_publications/

Периодика и другие источники информации

1. Vides vēstis. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939
2. Rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: LVMI Silava. ISSN 1407-270X 3.
3. Rakstu krājums "Latvijas veģetācija". Rīga: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. ISSN 1407-3641