Kurs-Code MežZ5060

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)36

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)114

Bestätigt am (Datum)15.02.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Āris Jansons

author

Aigars Strūbergs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. O’Brien, L., Schuck, A., Fraccaroli, C., Pötzelsberger, E., Winkel, G. and Lindner, M., 2021: Protecting old-growth forests in Europe - a review of scientific evidence to inform policy implementation. Final report. European Forest Institute. Pieejams: DOI: https://doi.org/10.36333/rs1
2. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums. A.Auniņa red., Rīga:, Latvijas Dabas fonds , Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013. 320 lpp.
3. Nikodemus O., Brūmelis G. Dabas aizsardzība., Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 287 lpp.
4. Vides zinātne., M. Kļaviņš u.c. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

Vides aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.11.2006. Stājas spēkā: 29.11.2006. [Skatīts 17.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/147917-vides-aizsardzibas-likums

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. https://www.daba.gov.lv/lv (Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapa)
2. https://www.varam.gov.lv/lv (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapa)