Kursa kods MežZ5060

Kredītpunkti 6

Dabas aizsardzības organizācija meža zemēs

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Āris Jansons

Dr. silv.

author lekt.

Aigars Strūbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt maģistra programmas studentus ar pamatinformāciju par vides aizsardzības prasībām Latvijā un tās praktisko pielietojumu meža zemēs. Studenti iegūst zināšanas par vides aizsardzības nozīmi ilgtspējīgā attīstībā, aizsargājamo dabas teritoriju plānojumu, par vides aizsardzību atbildīgajām institūcijām, vides politiku un tās īstenošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Padziļinātas zināšanas par vides aizsardzību nodrošinošajām institūcijām, likumdošanu un aizsargājamo dabas teritoriju plānošanu Latvijā – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi, kontroldarbs.
Prasmes:
• Spēj izvērtēt dabas aizsardzības prasības meža zemēs – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
• Spēj novērtēt mežzinātnes nozīmi ilgtspējīgā attīstībā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā - patstāvīgie darbi, praktiskie darbi, kontroldarbs.
Kompetences:
• Spējas vides aizsardzības nepieciešamības atpazīšanā - patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
• Spēj definēt un sniegt priekšlikumus par biotopu un sugu aizsardzības mērķiem un metodēm nacionālā līmenī - patstāvīgie darbi, praktiskie darbi - patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ieskats vides politikas veidošanā, globālo pārmaiņu ietekme (lekcijas 6 h)
2. Vides aizsardzības likumdošana Latvijā (lekcijas 4 h)
3. Par vides aizsardzību atbildīgās institūcijas (lekcijas 4 h, kontroldarbs 1h)
4. Dabas rezervāti un nacionālie parki (lekcijas 4 h)
5. Dabas liegumi, mikroliegumi, sugu aizsardzības plāni (lekcijas 6 h)
6. Dabiskie mežu biotopi un ES nozīmes biotopi (lekcijas 4h, seminārs 6 h)
7. Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana (lekcijas 4 h)
8. Ietekmes uz vidi novērtējums un dabas eksperti (lekcijas 2 h, seminārs 4 h, kontroldarbs 1 h)
9. Mežizstrādes ietekme uz vidi, galvenie riska faktori (Lekcijas 4h).
10. Mežizstrādi reglamentējošie dabas aizsardzības normatīvie akti (Lekcijas 2 h)
11. Mežizstrādes darbu plānošana un izpilde, nodrošinot dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu (lekcijas 6 h, seminārs 6 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi un jāizpilda un jāaizstāv 3 semināru praktiskie uzdevumi (vērtējums ieskaitīts/neieskaitīts). Noslēgumā akumulējoša ieskaite ar atzīmi, vērtējums veidojas no kontroldarbu atzīmēm.
Kavēto semināru izpilde un neieskaitīto kontroldarbu pārrakstīšana Mežkopības katedras noteiktajā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sistemātiskas teorijas studijas. Sagatavošanās semināriem to uzdevumu sagatavošana un aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Semināru darbu vērtēšana notiek atbilstoši tam, cik kompetenti students spēj iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pielietot.

Obligātā literatūra

1. O’Brien, L., Schuck, A., Fraccaroli, C., Pötzelsberger, E., Winkel, G. and Lindner, M., 2021: Protecting old-growth forests in Europe - a review of scientific evidence to inform policy implementation. Final report. European Forest Institute. Pieejams: DOI: https://doi.org/10.36333/rs1
2. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums. A.Auniņa red., Rīga:, Latvijas Dabas fonds , Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013. 320 lpp.
3. Nikodemus O., Brūmelis G. Dabas aizsardzība., Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 287 lpp.
4. Vides zinātne., M. Kļaviņš u.c. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.

Papildliteratūra

Vides aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.11.2006. Stājas spēkā: 29.11.2006. [Skatīts 17.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/147917-vides-aizsardzibas-likums

Periodika un citi informācijas avoti

1. https://www.daba.gov.lv/lv (Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapa)
2. https://www.varam.gov.lv/lv (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapa)

Piezīmes

Pamatkurss akadēmiskā maģistra studiju programmas "Mežzinātne" studentiem