Код курса MežZ5060

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций36

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента114

Дата утвеждения курса15.02.2022

Разработчики курса

author

Āris Jansons

author

Aigars Strūbergs

Учебная литературa

1. O’Brien, L., Schuck, A., Fraccaroli, C., Pötzelsberger, E., Winkel, G. and Lindner, M., 2021: Protecting old-growth forests in Europe - a review of scientific evidence to inform policy implementation. Final report. European Forest Institute. Pieejams: DOI: https://doi.org/10.36333/rs1
2. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums. A.Auniņa red., Rīga:, Latvijas Dabas fonds , Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013. 320 lpp.
3. Nikodemus O., Brūmelis G. Dabas aizsardzība., Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 287 lpp.
4. Vides zinātne., M. Kļaviņš u.c. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.

Дополнительная литература

Vides aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.11.2006. Stājas spēkā: 29.11.2006. [Skatīts 17.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/147917-vides-aizsardzibas-likums

Периодика и другие источники информации

1. https://www.daba.gov.lv/lv (Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapa)
2. https://www.varam.gov.lv/lv (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapa)