Код курса MežZ4086

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций28

Kоличество часов семинаров и практических занятий20

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса30.03.2021

Разработчики курса

author

Dagnis Dubrovskis

author

Juris Zariņš

Предварительные знания

MežZ4023,

Учебная литературa

1. Sustainable Forest Management, from Concept to Practice. Edited by J. L. Innes, A. V. Tikina. London: Routledge, 2016. 416 p.
2. Forests and Water: Valuation and Payments for Forest cosystem Services, United Nations. Economic Commission for Europe/Food and Agriculture Organization of the United Nations. Forestry and Timber Section, Geneva, Switzerland: United Nations, 2018.
3. Kellomaki S. Managing Boreal Forests in the Context of Climate Change. 1st Edition. Boca Raton: CRC Press, 2020. 365 p. Grāmata pieejama LLU FB abonētajā e-grāmatu datubāzē Taylor & Francis CRC Press ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu un EZproxy.

Дополнительная литература

1.Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. LVM pētījumi 2018.
2.Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde. Meža attīstības fonda pētījums 13.07.2012–12.11.2012.

Периодика и другие источники информации

1. Lielā medību grāmata. Autori: J. Baumanis, E. Doniks, A. Dundurs... u.c. Rīga: Jumava, 1999. 293 lpp.
2. Ekosistēmu pakalpojumu projekta nodevumi. Pieejams: https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi1/2138/#
3. Eiropas savienības aizsargājamie biotopi Latvijā noteikšanas rokasgrāmata. 2. precizēts izdevums. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-dabas-aizsardzibas-joma/es_biotopi_latvija_rokasgramata_lv_2_izdevums.pdf