Kursa kods MežZ4086

Kredītpunkti 4.50

Meža resursu uzmērīšana un uzskaite

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author

Juris Zariņš

Mg. biol.

Priekšzināšanas

MežZ4023, Meža resursu ekonomika

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par dažādu meža resursu vērtībām, novērtēšanas metodēm, tam izmantotiem algoritmiem un programmnodrošinājumu.
Tiek apgūta praktiskā datu apstrādes un analīzes pieredze, novērtējot klasisko, moderno meža vērtību, valutējot ekopakalpojumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zina par meža resursu veidiem, to uzmērīšanas un uzskaites metodēm, izmantotajiem datiem.
• Prot praktiski apkopot, analizēt, novērtēt meža teritoriju ekopakalpojumus.
• Spēj izmantot zināšanas ikdienas meža īpašumu novērtēšanā, apsaimniekošanā.
Zināšanas un prasmes tiek novērtētas sagatavojot praktiskos darbus katrai kursa satura tēmai.
Praktisko darbu skaits vismaz 6, kuros katrā apkopotas 1 līdz 3 kursa satura tēmas. Tās mainās atkarībā no katrā studiju gadā pieejamajiem atvērtajiem datiem, izmantojamo programmatūru izmaiņām, Latvijā un Eiropā publicēto ekopakalpojumu aprēķinu metodiskajiem jaunumiem.
Studenti savu kompetenci novērtēs aizpildot divas e-aptaujas. E-aptauju saturs atbilstoši kursa saturu tēmām, bet detaļās var mainīties atkarībā no aktuālākās informācijas ekopakalpojumu novērtēšanā, Eiropas zaļā kursa izmaiņām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Resursu uzskaites vienlaidus vai izlases metodika. 3h
2 Parauglaukumu ierīkošanas metodes un nosacījumi. 3h
3 Datu, atvērto datu un servisu izmantošanas iespējas. 3h
4 Ekopakalpojumu iedalījums un to novērtēšana, valutēšana. 3h
5 Emisiju avoti un to novērtējums. 3h
6 Ainavu ekoloģiskā plānošana. 3h
7 Resursu uzmērīšanā lietotie instrumenti un programmnodrošinājums. 3h
8 Atsevišķu koku, kokmateriālu uzmērīšanas metodes. 3h
9 Kokaudžu uzmērīšana un novērtēšana. 3h
10 Biomasas uzmērīšana un novērtēšana. 3h
11 Reto sugu uzskaites, monitoringa principi un piemēri. 3h
12 Medību resursu novērtēšana, medību saimniecība. 3h
13 Veģetācijas, meža ogu un sēņu inventarizācija un novērtēšana. 3h
14 Latvijas mežsaimniecībā lietotās inventarizācijas metodes. 3h
15 Attālinātās meža resursu vērtēšanas metodes un tehnoloģijas. 3h
16 Pasaules meža resursu, izmaiņu novērtēšanas projekti un rezultāti. 3h
Praktiskie darbi un semināri (20 h)
Divas e-aptaujas (testi).
Praktiskie darbi. Darbu tēmas, skaits, saturs, iamantotā programmatūra var mainīties atkarībā no jaunākajām atziņām meža nozarē. Programmatūrā uzsvars uz atvērtā koda, brīvpieejas risinājumiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pildīti praktiskie darbi.
Uzrakstīts kursa projekts un sagatavota prezentācija, novērtējot kādu no meža resursiem. Prezentācijā tiek vērtēta kompetence spēt pamatot izvēlētos aprēķinus, izskaidrot šo resursu ikdienas izmantošanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi apgūst norādītos literatūras avotus, izpilda praktiskos darbus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pildītie visi praktiskie darbi, aizpildītas e-aptaujas dod 70% no kopējā vērtējuma, kas var dot automātisku kursa ieskaiti. Eksāmens, papildus praktisko darbu, e-aptauju novērtējumam dot papildus novērtējumu vai uzlabo to.

Obligātā literatūra

1. Sustainable Forest Management, from Concept to Practice. Edited by J. L. Innes, A. V. Tikina. London: Routledge, 2016. 416 p.
2. Forests and Water: Valuation and Payments for Forest cosystem Services, United Nations. Economic Commission for Europe/Food and Agriculture Organization of the United Nations. Forestry and Timber Section, Geneva, Switzerland: United Nations, 2018.
3. Kellomaki S. Managing Boreal Forests in the Context of Climate Change. 1st Edition. Boca Raton: CRC Press, 2020. 365 p. Grāmata pieejama LLU FB abonētajā e-grāmatu datubāzē Taylor & Francis CRC Press ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu un EZproxy.

Papildliteratūra

1.Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. LVM pētījumi 2018.
2.Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde. Meža attīstības fonda pētījums 13.07.2012–12.11.2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lielā medību grāmata. Autori: J. Baumanis, E. Doniks, A. Dundurs... u.c. Rīga: Jumava, 1999. 293 lpp.
2. Ekosistēmu pakalpojumu projekta nodevumi. Pieejams: https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi1/2138/#
3. Eiropas savienības aizsargājamie biotopi Latvijā noteikšanas rokasgrāmata. 2. precizēts izdevums. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-dabas-aizsardzibas-joma/es_biotopi_latvija_rokasgramata_lv_2_izdevums.pdf

Piezīmes

Obligāts studiju kurss MF akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" pilna laika studijās.