Код курса MežZ4079

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий30

Количество часов самостоятельной работы студента108

Дата утвеждения курса20.10.2020

Разработчики курса

author

Jānis Krūmiņš

author

Agris Zimelis

Предварительные знания

DatZ5002,

MežZ1015,

MežZ1016,

MežZ3046,

MežZ4078,

Учебная литературa

Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide: kolektīvā monogrāfija/ zin. red. AijaZobena. Rīga: LU Akadēmiskaisapgāds, 2018, 292 lpp. ISBN 9789934183096
Sarmulis Z., Saveļjrevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2015. 146 lpp. ISBN 9789934859939
Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU/RTU, 2006. 90 lpp.
Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp. ISBN 9984950891

Дополнительная литература

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Syst., 2010, 287 p.
2. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Jelgava: LLU, RTU, 2005.
3. Speciālo datorprogrammu literatūra
4. Saliņš Z. Cirsmu izstrādes mehanizācija.R.: Zvaigzne, 1987. – 190 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
4. Research for rural development, ISSN 1691-4031