Kursa kods MežZ4079

Kredītpunkti 6

Inovācijas meža nozarē

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits108

Kursa apstiprinājuma datums20.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author doc.

Agris Zimelis

Ph.D.

Priekšzināšanas

DatZ5002, Informāciju tehnoloģijas

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

MežZ1016, Meža darbi un tehnika II

MežZ3046, Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

MežZ4078, Mežierīcība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm meža nozarē. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju pārzināt mūsdienu mežizstrādes operācijas un izprast to attīstības būtību. Iegūst praktiskās iemaņas strādājot ar nozarē lietotām datorprogrammām – OptiOffice, TimberOffice, QGIS. Studiju kursa beigu daļa ir veltīta ieskatam finansējuma un inovāciju savstarpējo saistību veidojošajos pamatprincipos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin par mežizstrādes inovāciju nepieciešamību un to ieviešanas priekšnosacījumiem, dažādu objketu plānošana, izvietošana GIS sistēmā, ES struktūrfondu apguves kārtību un nepieciešamo dokumentāciju. Praktiskie darbi.
Prot formulēt savu viedokli par piemērotas tehnoloģijas un iekārtu izvēli meža darbu operācijām sniegt ieteikumus tehnoloģiju ieviešanai, balstoties uz ekonomisko pamatojumu un vides faktoru novērtējumu. Praktiskie darbi, kotroldarbi un diskusija nodarbībā.
Spēj, kāda vajadzīga inovāciju nepieciešamības prognozēšanai un novērtēšanai atsevišķā meža uzņēmumā. Kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Priekšmeta saturs. Pamatjēdzieni. Studiju kursa noteikumi un vērtēšanas sistēma. Nozarē lietoto termini to nozīme. Praksē pielietotās mērvienību sistēmas to pārrēķini un pielietotie koeficenti. - 1h.
2. Inovāciju nozīme, nepieciešamība. Inovāciju vēsture. Kas ir inovācija. Inovācijas dinamika un sistēma. Inovāciju vesture. - 1h.
3. Pielietojamās mežizstrādes tehnikas perspektīvas tās piemērotība izmantošanai Latvijas meža apstākļiem. - 2h.
4. Jaunākās paaudzes harvesteru tehnika tās pielietojums un sniegtās iespējas. Vadošo tehnikas ražotāju jaunākie modeļi to raksturojums, tehniskais nodrošinājums. Tehnikas ceurejamības modelēšana uz mitrajiem AAT. Ražotāju rekomendācijas piemērotākajiem cirtes veidiem. – 2h
5. Jaunākās paaudzes forvarderu tehnika tās pielietojums un sniegtās iespējas. Vadošo tehnikas ražotāju jaunākie modeļi to raksturojums, tehniskais nodrošinājums. Tehnikas ceurejamības modelēšana. Ražotāju rekomendācijas piemērotākajiem cirtes veidiem. – 2h.
6. StanFord 2010, OptiOffice, TimberOffice. – 4h.
7. Darba ražīguma ietekme atkarībā no izmantotās tehnikas. Darba ražīguma analīze dažādas klases harvesteriem un forvarderiem. Ergonomikas risinājumi mežistrādes tehnikā. Optimālais maiņas darba ilgums un tā noteikšanas faktori. – 3h.
8. Eiropas struktūrfondu pieejamība meža nozarē. Dažādas struktūrfondu programmas. Kur meklēt informāciju par pieejamiem struktūrfondiem? Struktūrfondu līdzekļu apsaimniekošana. – 2h.
9. Naudas plūsmas sastādīšana inovatīviem projektiem. Ieņēmu un izdevumu prognozes. Rentabilitāte. Projekta atdeve un atmaksāšanās periods. – 2h.
10. Meža apsaimniekošas plānošana izmantojot QGIS. – 3h.
11. Vieslektors - GPS un GIS sistēmu piedāvājums Latvijā un pasaulē. – 1h.
12. Vieslektors - Inovāciju nozīme AS „Latvijas valsts mežos”. – 1h.
Praktisko darbu saraksts: (auditorijas apjoms/ patstāvīgā darba stundu apjoms)
1. Inovatīvu ideju piemērotība „X” uzņēmumam (1h/2h)
2. Idejas pamatotība un tās izklāsts (1h/4h)
3. Literatūras apskats (1h/5h)
4. ES struktūrfondu pieejamības analīze savas idejas īstenošanai (idejas piesaistīšana kādam struktūrfondam neatkarīgi no tā realizācijas gada), (3h/-)
5. Naudas plūsmas sastādīšana (1h/6h)
6. Naudas plūsmas analīze (2h/4h)
7. Inovatīvās idejas (pārskata) noformēšana, analīze (4h/5h)
8. Inovatīvās idejas prezentēšana (8h/-)
9. Pārskata sagatavošana pielietojot OptiOffice, TimberOffice – (2h/6h)
10. Meža objketa apraksta sagatavošana pielietojot QGIS – (3h/8h)
11. Mežizsrādes darbu izvērtēšana, pārskata sagatavošana (4h/12h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Padziļināta literatūras apguve saistībā ar izstrādāto kursa plānu (54h).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt pilnībā izstrādātiem un ieskaitītiem visiem praktiskiem darbiem (25% no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem (35 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi nokārtotam eksāmenam (40 % no kopējā vērtējuma).
Sekmīgu eksāmena vērtējumu var saņemt automātiski, ja neviena praktiska darbā un kontroldarbā novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi").
Pārbaudes darbus (kontroldarbi, testi, praktiskie darbi) var rakstīt norādītajā laikā un tika vienu reizi.
Nodarbību apmeklējums tiek ņemts vērā pie vērtējuma noapaļošanas, minimālais apmeklējums 80% no kopējā lekciju skaita.

Obligātā literatūra

Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide: kolektīvā monogrāfija/ zin. red. AijaZobena. Rīga: LU Akadēmiskaisapgāds, 2018, 292 lpp. ISBN 9789934183096
Sarmulis Z., Saveļjrevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2015. 146 lpp. ISBN 9789934859939
Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU/RTU, 2006. 90 lpp.
Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp. ISBN 9984950891

Papildliteratūra

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Syst., 2010, 287 p.
2. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Jelgava: LLU, RTU, 2005.
3. Speciālo datorprogrammu literatūra
4. Saliņš Z. Cirsmu izstrādes mehanizācija.R.: Zvaigzne, 1987. – 190 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
4. Research for rural development, ISSN 1691-4031

Piezīmes

Studiju kurss ir iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.