Kurs-Code MežZ3066

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)16.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Olga Miezīte

Ersetzte Kurs

MežZB002 [GMEZB002]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. LLUFB – 11 eks.
2. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 118 lpp. LLUFB – 110 eks.
3. Straupe, I., Indriksons, A., Kazāka, R. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs: mācību līdzeklis. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 179 lpp. LLUFB – 100 eks.
4. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp. LLUFB – 1 eks.
5. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 217 lpp. LLUFB – 7 eks.

Weiterfuhrende Literatur

1. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 300 lpp. LLUFB – 250 eks.
2. Ekoloģija un vides aizsardzība: Mācību līdzeklis. J. Švarcbahs u.c. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp. LLUFB – 60 eks.
3. Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.LLUFB – 3 eks.
4. Miezīte O. 2020. Praktisko darbu metodiskie norādījumi Mežkopībā: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Jelgava, 2020. 78 lpp. http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi%20Me%C5%BEkop%C4%ABb%C4%81.pdf un https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/281108/mod_resource/content/3/mezkopiiba_2020_lab_pr_metodiskie_noradijui_15_10_2020.docx.pdf
5. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. LLUFB – 65 eks.
6. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp. LLUFB – 12 eks.
7. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. LLUFB – 12 eks.