Kursa kods MežZ3066

Kredītpunkti 4.50

Mežkopība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Aizstātais kurss

MežZB002 [GMEZB002] Mežkopība

Kursa anotācija

I d. Meža ekoloģija. Koakcijas. Ekoloģiskā kapacitāte un niša. Ekosistēmas pārapdzīvotība. Bioloģiskā daudzveidība. Meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi. Sukcesijas. Latvijas purvu tipoloģija. Sūneklis. Purvu ekoloģiskā un saimnieciskā nozīme. Pļavu klasifikācija.
II d. Mežkopība-meža ekosistēmas un meža tipoloģijas mācība, kā arī par mežsaimniecisko pasākumu sistēmu un tās lietošanas analīzi un informāciju, kas nodrošina meža apsaimniekotāju zināšanas izvērtēt un prognozēt vides dabisko un antropogēno faktoru ietekmes sekas nenoplicinošai un komerciālai meža apsaimniekošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas un prot izvērtēt meža ekosistēmu uzbūvi, aprēķināt un pamatot mežaudžu dendrometriskos rādītājus, prot veikt koku klasifikāciju, izvērtēt sugu maiņu un to nozīmi meža ekosistēmā, iegūst ieskatu par purva un pļavu ekosistēmām – 1. teorijas pārbaudes darbs (meža ekosistēmu uzbūves elementi, to nozīme; mežaudžu dendrometriskie rādītāji un to izvērtēšana; pļavu un purvu ekosistēmas un to nozīme) un 9 laboratorijas darbi, kā arī 3 semināri.
Apgūst teorētisko kursu par meža tipoloģiju un tās praktisko pielietojumu, prot plānot un izskaidrot meža tipa apmežošanu ar konkrēto koku sugu(ām) – 2. teorētiskais pārbaudes darbs (mežaudžu edafiskās rindas un to noteikšanas pazīmes dabā, meža tipu trofiskuma grupas un to pielietošana meža ekosistēmu apsaimniekošanā) un laboratorijas darbi, kā arī 2 semināri.
Iegūst zināšanas un prot raksturot dažādus cirtes veidus. Kompetenti ciršu veidos un spēj pamatot to pielietošanu meža apsaimniekošana – 3. teorētiskais pārbaudes darbs (izvērtēt un prognozēt vides dabisko un antropogēno faktoru ietekmes sekas produktīvai un nenoplicinošai meža apsaimniekošanai) un 5 laboratorijas darbi, kā arī 3 semināri.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju nodarbību saraksts (24 stundas)
1.Meža ekosistēmas jēdziens, struktūra un pamatfunkcijas. Vielas un enerģijas plūsma. 1 h.
2.Konsorcija. Ekoloģiskā niša. Koakcijas, tipi, veidi un formas. Ekoloģiskā kapacitāte. Ekosistēmas pārapdzīvotība un atsauces tipi. 1 h.
3.Meža fitocenozes struktūra. Kokaudze. Stāvojums. Izcelšanās. Mistraudze. 1 h.Vienvecuma un dažādvecuma audze. Paauga, pamežs, zemsedze, detrīts, to bioloģiskā, ekoloģiskā un saimnieciskā nozīme, izmantošana meža tipoloģijā.
4.Mežaudžu raksturojošie lielumi: valdošā un galvenā koku suga, bonitāte, biezums, biezība. 1 h.
5.Mežaudžu raksturojošie lielumi: šķērslaukums, krāja, mežaudzes sastāvs, vecumklase, vecumgrupa. 1 h.
6.Sukcesijas. Klasifikācija. Etapi un stadijas. Izcirtumu apmežošanās. Sugu maiņa. Audzes pašizretināšanās. 1 h.
7.Latvijas purvu tipoloģija: augstais, zemais un pārejas purvs. Sūneklis. Purvu ekoloģiskā un saimnieciskā nozīme. Purvu aizsardzība. 1 h.
8.Latvijas pļavu klasifikācija: sausieņu, zemieņu un applūstošās pļavas. Pļavu nozīme un aizsardzība. 1 h.
9.Meža, pļavas un purva ekosistēmas – 1. kontr. 1 h.
10.Tipoloģijas vēsture. Edafiskās rindas. Meža tips. Meža tipu iedalījums trofiskuma grupās. Asociācija. Meža tipoloģijas praktiskais pielietojums. 1 h.
11.Sausieņu mežu edafiskā rinda un tās meža tipi: sils, mētrājs, lāns, damaksnis, vēris, gārša. 1 h.
12.Slapjaiņu mežu edafiskā rinda un tās meža tipi: grīnis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša. 1 h.
13.Purvaiņu mežu edafiskā rinda un tās meža tipi: purvājs, niedrājs, dumbrājs, liekņā. 1 h.
14.Āreņu mežu edafiskā rinda un tās meža tipi; viršu ārenis, mētru ārenis, šaurlapju ārenis, platlapju ārenis. 1 h.
15.Kūdreņu mežu edafiskā rinda un tās meža tipi: viršu kūdrenis, mētru kūdrenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju kūdrenis. 1 h.
16.Meža tipoloģijas praktiskā izmantošana meža atjaunošanā, kopšanā, mežizstrādē, aizsardzībā un apsardzībā. Ekoloģiskā un saimnieciskā atbilstība, mērķa, palīgmērķa, pieļaujamā un konflikta sastāva audzes. 1 h.
17.Meža tipoloģija – 2. kontr. 1 h.
18.Meža izmantošanas veidi. Galvenās cirtes. Atjaunošanas cirtes (kailcirtes). Meža atjaunošanās kailcirsmā. Dabiskās atjaunošanās veicināšana. Paaugas saglabāšana. Sēklkoki. Cirsmu satīrīšana. 1 h.
19.Izlases cirtes. Galvenās cirtes ciršu salīdzinājums. 1 h.
20.Kopšanas cirtes. Uzdevumi un klasifikācija. Agrotehniskā kopšana. Jaunaudžu jeb sastāva kopšana. Krājas kopšanas cirtes. Ainavu cirtes. 1 h.
21.Atmežošanas cirtes. Rekonstruktīvās cirtes. Sanitārā cirtes. 1 h.
22.Augošu koku atzarošana. Nākotnes koki. 1 h.
23.Dabisko, abiotisko un antropogēno faktoru ietekme uz kokaugu ražību. Ražības palielināšanas mežsaimnieciskie pasākumi. 1 h.
24.Meža izmantošana – 3. kontr. 1 h.

2. Laboratorijas darbu saraksts (16 stundas)
1. Mežaudzes uzbūves elementi 1 h.
2.-3. Mežaudzes raksturojošie lielumi 2 h.
4. Koku klasifikācija mežaudzē 1 h.
5. Koku gaismas prasības un to noteikšanas metodes 1 h.
6. Gaisa temperatūras un meža mijiedarbība 1 h.
7. Mežaudžu izturība pret vējgāzēm un vējlauzēm 1 h.
8. Mežs un nokrišņi 1 h.
9. Kokaudzes sastāvs un vecums 1 h.
10. Sugu maiņa un mežaudžu dabiskā atjaunošanās 1 h.
11. Meža dabiskās atjaunošanās novērtējums 1 h.
12. Dabiski atjaunoto mežaudžu kopšana 1 h.
13.-14. Kopšanas cirtes intensitātes noteikšana 2 h.
15. Apsaimniekošanas veida izvēle 1 h.
16. Izlases cirtes 1 h.

3. Semināru saraksts (8 stundas)
1. Meža ekosistēmu daudzveidība un nozīme 1 h.
2. Koakciju veidi dažādās meža ekosistēmās 1 h.
3. Sugu maiņa un to nozīme. Mežaudžu dabiskā un antropogēnā atjaunošana 1 h.
4.-5. Meža tipoloģija un tās praktiskā pielietošana 2 h.
6. Meža cirtes (veidi, mērķi, uzdevumi un nozīme) 1 h.
7. Galveno ciršu veidi un to priekšrocības un trūkumi 1 h. 8. Visas koksnes biomasas izmantošana. Mežaudžu produktivitātes paaugstināšana1 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Studenti var iegūt automātisku vērtējumu eksāmenā, ja, semestra laikā, rakstīto pārbaudes darbu vidējā balle ne zemāka par 8.

Pie eksāmena tiek pielaisti tie studenti, kuri sekmīgi nokārtoši laboratorijas darbus un aktīvi piedalījušies semināros, kā arī kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 15 % no visu nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem (lekcijās un laboratorijas darbos) un semināriem, studējot literatūru un kā darba plānu tam, izmantojot lekciju prezentācijas un laboratorijas darbos izstrādātos materiālus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas darbu un praktisko darbu kumulatīvās vērtējuma.
Laboratorijas darbus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību – pēc uzrakstītiem kontroldarbiem, kuru jautājumi ir jau doti metodiskajos aprakstos katra darba sākumā, savukārt aktivitāte semināros tiek vērtēta pēc sagatavotās prezentācijas (katram uzstāšanai auditorijā ir jāsagatavo 2 prezentācijās) un cik kompetenti students spēj iesaistīties diskusijās.
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: laboratorijas darbi atstrādājami noteiktajā laikā un kārtībā, nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja.

Obligātā literatūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. LLUFB – 11 eks.
2. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 118 lpp. LLUFB – 110 eks.
3. Straupe, I., Indriksons, A., Kazāka, R. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs: mācību līdzeklis. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 179 lpp. LLUFB – 100 eks.
4. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp. LLUFB – 1 eks.
5. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 217 lpp. LLUFB – 7 eks.

Papildliteratūra

1. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 300 lpp. LLUFB – 250 eks.
2. Ekoloģija un vides aizsardzība: Mācību līdzeklis. J. Švarcbahs u.c. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp. LLUFB – 60 eks.
3. Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.LLUFB – 3 eks.
4. Miezīte O. 2020. Praktisko darbu metodiskie norādījumi Mežkopībā: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Jelgava, 2020. 78 lpp. http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi%20Me%C5%BEkop%C4%ABb%C4%81.pdf un https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/281108/mod_resource/content/3/mezkopiiba_2020_lab_pr_metodiskie_noradijui_15_10_2020.docx.pdf
5. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. LLUFB – 65 eks.
6. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp. LLUFB – 12 eks.
7. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. LLUFB – 12 eks.

Piezīmes

Obl.: studiju kurss MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studijās.