Код курса MežZ3066

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса16.03.2021

Разработчик курса

author

Olga Miezīte

Учебная литературa

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. LLUFB – 11 eks.
2. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 118 lpp. LLUFB – 110 eks.
3. Straupe, I., Indriksons, A., Kazāka, R. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs: mācību līdzeklis. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 179 lpp. LLUFB – 100 eks.
4. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp. LLUFB – 1 eks.
5. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 217 lpp. LLUFB – 7 eks.

Дополнительная литература

1. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 300 lpp. LLUFB – 250 eks.
2. Ekoloģija un vides aizsardzība: Mācību līdzeklis. J. Švarcbahs u.c. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp. LLUFB – 60 eks.
3. Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.LLUFB – 3 eks.
4. Miezīte O. 2020. Praktisko darbu metodiskie norādījumi Mežkopībā: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Jelgava, 2020. 78 lpp. http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi%20Me%C5%BEkop%C4%ABb%C4%81.pdf un https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/281108/mod_resource/content/3/mezkopiiba_2020_lab_pr_metodiskie_noradijui_15_10_2020.docx.pdf
5. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. LLUFB – 65 eks.
6. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp. LLUFB – 12 eks.
7. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. LLUFB – 12 eks.