Код курса MežZ3066

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса16.03.2021

Разработчик курса

author

Olga Miezīte

Предыдущая версия курса

MežZB002 [GMEZB002]

Учебная литературa

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. LLUFB – 11 eks.
2. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 118 lpp. LLUFB – 110 eks.
3. Straupe, I., Indriksons, A., Kazāka, R. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs: mācību līdzeklis. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 179 lpp. LLUFB – 100 eks.
4. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp. LLUFB – 1 eks.
5. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 217 lpp. LLUFB – 7 eks.

Дополнительная литература

1. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 300 lpp. LLUFB – 250 eks.
2. Ekoloģija un vides aizsardzība: Mācību līdzeklis. J. Švarcbahs u.c. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp. LLUFB – 60 eks.
3. Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.LLUFB – 3 eks.
4. Miezīte O. 2020. Praktisko darbu metodiskie norādījumi Mežkopībā: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Jelgava, 2020. 78 lpp. http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi%20Me%C5%BEkop%C4%ABb%C4%81.pdf un https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/281108/mod_resource/content/3/mezkopiiba_2020_lab_pr_metodiskie_noradijui_15_10_2020.docx.pdf
5. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. LLUFB – 65 eks.
6. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp. LLUFB – 12 eks.
7. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. LLUFB – 12 eks.